Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 10/02/2019
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/01/2019
Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Ερευνητική Περιοχή
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Ενέργεια
Επιστήμες Μηχανικού
Θετικές Επιστήμες
Οικονομία
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υγεία
Αρμόδιος Φορέας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
20.000.000,00€

Πρόγραμμα PRIMA:Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έτους 2019 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας

Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/01/2019
Πρόγραμμα
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)
Ερευνητική Περιοχή
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Ενέργεια
Επιστήμες Μηχανικού
Περιβάλλον
Τρόφιμα
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση