Διάφοροι Χρήσιμοι Νόμοι

Φ.122.1/350.141732/B2 – Ερμηνεία διατάξεων του Νόμου 4009/2011 (διαδικασίες εκλογής και εξελίξεων μελών ΔΕΠ)
ΦΕΚ Α- 195/06.09.2011 – Νόμος 4009/2011, με τίτλο “Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων”
Φ.122.1/199/110238/Β2 – Ερμηνεία διατάξεων του αρθρ. 34 ν. 3848/10 (εκλεκτορικά μελών ΔΕΠ)
Νόμος 3848/10 – Ρόλος εκπαιδευτικού – Αφορά συγκρότηση εκλεκτορικών μελών ΔΕΠ
Προεδρικό Διάταγμα 147/29.09.2009 – Ε.Ε.ΔΙ.Π
Νόμος 3801/09 – Προσωπικό ΙΔΑΧ
Νόμος 3794/09 – Θέματα Πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
Νόμος 3696/08 – Ίδρυση και λειτουργία κολλεγίων
Νόμος 3685/08 – Θεσμικό πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές
Νόμος 3653/08 – Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας
Προεδρικό Διάταγμα 160/3.11.2008 – Πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των ΑΕΙ
Νόμος 3549/07 – Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τη Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Ερμηνεία διατάξεων του ν. 3549/07 – Αφορά προκηρύξεις μελών ΔΕΠ
ΦΕΚ608/07 – Ρυθμίσεις Εκλεκτορικών
Νόμος 1268/82 – Δομή & λειτουργία των ΑΕΙ
Προεδρικό Διάταγμα 226/06 – Συγγράμματα
Νόμος 3443/06 – Όργανα Διοίκησης
Νόμος 2083/92 – Εκσυγχρονισμός ΑΕΙ
Εγκύκλιος για εφαρμογή του ΠΔ226/07
Νόμος 3374/05 – Διασφάλιση της ποιότητας στην Α. Ε., Πιστωτικές μονάδες
Νόμος 3404/05 – Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Νόμος 3391/05 – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις
Νόμος 3328/05 – Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
Νόμος 2916/01 – Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα
ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Ελλάδας

Posted in: laws

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση