Έντυπα Έργων Παροχής

ΕΣ.ΔΕ.Πα0.80 Αίτηση Αποδοχής Διαχείρισης Έργου Παροχής Υπηρεσιών
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.81 Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.82 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών Ανά Πακέτο Εργασίας Και Κωδικό Δαπάνης
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.83 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου Παροχής Υπηρεσιών
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.84 Αναλυτική Κατανομή Κόστους Ανθρωπομήνα Ανά Πακέτο Εργασίας Για Έργο Παροχής Υπηρεσιών
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.85 Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών
(Τροποποίηση)
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.86 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών Ανά Πακέτο Εργασίας Και Κωδικό Δαπάνης (Τροποποίηση)
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.87 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου Παροχής Υπηρεσιών (Τροποποίηση)
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.88 Αναλυτική Κατανομή Κόστους Ανθρωπομήνα Ανά Πακέτο Εργασίας Για Έργο Παροχής Υπηρεσιών (Τροποποίηση)

Posted in: forms

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση