Λοιπά Έντυπα

ΕΣ.ΔΕ.Πα0.89 Αίτηση Για Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού Πρόσληψης Προσωπικού
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.90 Συγκριτικός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Για Τη Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Έργου
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.91 Πρακτικό Εισήγησης Επιτροπής Ενστάσεων Για Πρόσληψη Προσωπικού
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.92 Αίτηση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.93 Αίτηση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων Από Συνεργάτες
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.94 Αίτηση
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.95 Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.96 Διαβιβαστικό Εξερχόμενου
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.97 Διαβιβαστικό Εξερχόμενου Με Λογότυπο Φορέα
Χρηματοδότησης
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.98 Διαβιβαστικό Εξερχόμενου Στην Αγγλική
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.99 Διαβιβαστικό Εξερχόμενου Με Λογότυπο Φορέα
Χρηματοδότησης Στην Αγγλική
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.100 Προτάσεις / Βελτιώσεις Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Του ΠΔΜ
ΕΣ.ΔΕ.0α0.101 Συνοδευτική Σελίδα Fax
ΕΣ.ΔΕ.0α0.102 Ενημερωτικό Σημείωμα
ΕΣ.ΔΕ.Πα33.103 Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου (Δάνειο)
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.104 Αίτημα Απαλλαγής ΦΠΑ Σε Ερευνητικό Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.105 Αποδοχή Εκτέλεσης Ερευνητικού Προγράμματος
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.106 Βεβαίωση Αναγκαιότητας Απαλλαγής ΦΠΑ Σε Ευρωπαϊκό Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.107 Βεβαίωση Εγκατάστασης Εξοπλισμού Για Την Απαλλαγή ΦΠΑ Σε Ευρωπαϊκό Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.108 Βεβαίωση Πιστότητας Μετάφρασης Για Την Απαλλαγή ΦΠΑ Σε Ευρωπαϊκό Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.109 Συνοπτική Κατάσταση Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου Ερευνητών
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.110 Συνοπτική Κατάσταση Εξοπλισμού Για Απαλλαγή ΦΠΑ
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.111 Βεβαίωση Έναρξης Χρήσης Εξοπλισμού Για Την Απαλλαγή ΦΠΑ Σε Ευρωπαϊκό Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα90.112 Πίνακας Στοιχείων Για Αποκτήσεις Από Το Εξωτερικό
ΕΣ.ΔΕ.Πα90.113 Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Αποστολής
ΕΣ.ΔΕ.Πα3.114 Αίτηση Μετακίνησης Εξωτερικών Συνεργατών Χωρίς Σύμβαση Στο Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα90.115 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας Πανεπιστημιακού – Δημοσίου υπαλλήλου (Monthly Time Sheet)
ΕΣ.ΔΕ.Πα90.116 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας Εξωτερικού Συνεργάτη (Monthly Time Sheet)
Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2020) για έργα ΕΣΠΑ
Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2020) για έργα ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης για λοιπά έργα (πλην ΕΣΠΑ) (2020)
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.119 Αίτηση Αδείας
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΔΜ Περιστασιακής Απασχόλησης

Posted in: forms

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση