Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Κοινή Πρόσκληση στον τομέα “Research and Skill Building in Scientific Cloud Computing” του ΕRΑΝΕΤ SEERA-EI

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 05/09/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/05/2012
Πρόγραμμα
ΕRΑΝΕΤ SEERA-EI
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία[:en]Agriculture, Fisheries, Livestock
[:el]Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας[:en]Space and Security Technologies
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες[:en]Nanotechnology - Nanoscience
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
150.000,00 €

Προκήρυξη της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/06/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
04/05/2012
Πρόγραμμα
«ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
60.000.000 €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση