Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση 164 υποβολής προτάσεων της Πράξης «Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/09/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
23/08/2013
Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
4.000.000,00 €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση