Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2014

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/11/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
04/10/2013
Πρόγραμμα
Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2014
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία[:en]Agriculture, Fisheries, Livestock
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
3.000.000 €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση