Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2014

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/11/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
04/10/2013
Πρόγραμμα
Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2014
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία[:en]Agriculture, Fisheries, Livestock
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
3.000.000 €

Χρηματοδοτικό πλαίσιο: ΕΕ

Περιοχή υλοποίησης: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο (σε διάφορα κράτη μέλη)

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός (€): 3.000.000,00 €

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30 Νοεμβρίου 2013

 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2000, περί δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), ο οποίος ορίζει το είδος και το περιεχόμενο των δράσεων ενημέρωσης που μπορεί να συγχρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ομάδες-στόχοι

Το ευρύ κοινό (με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους των αστικών περιοχών) και οι κυριότεροι αγροτικοί φορείς. Ο αντίκτυπος της δράσης θα αξιολογηθεί ανάλογα με το είδος της δράσης και το είδος του κοινού στο οποίο απευθύνεται.

  • Επιλέξιμοι υποψήφιοι Ο αιτών (και οι συνδεδεμένες οντότητές του, εάν υπάρχουν) είναι νομικό πρόσωπο νόμιμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος τουλάχιστον από διετίας κατά την υποβολή της πρότασης. Αυτό αναφέρεται ρητώς στην αίτηση και στα συμπληρωματικά έγγραφα.

  • Παραδείγματα επιλέξιμων οργανισμών:

– μη κερδοσκοπική οργάνωση (ιδιωτική ή δημόσια),

– δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές),

– ευρωπαϊκές ενώσεις,

πανεπιστήμια,

– εκπαιδευτικά ιδρύματα,

– ερευνητικά κέντρα,

– εταιρείες (για παράδειγμα, εταιρείες επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης).

Νομικά πρόσωπα που έχουν νομικό ή κεφαλαιακό δεσμό με τους αιτούντες, ο οποίος δεν περιορίζεται στη δράση ούτε εδραιώθηκε για τον μοναδικό σκοπό της υλοποίησής της, μπορούν να λάβουν μέρος στη δράση ως συνδεδεμένες οντότητες και μπορούν να δηλώσουν επιλέξιμες δαπάνες, όπως ορίζεται στο τμήμα 11.2.

  •  Επιλέξιμες δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

 

1. Σε εθνικό επίπεδο (δράσεις με αντίκτυπο μόνο σε περιφερειακό επίπεδο δεν είναι επιλέξιμες)

2. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο (σε διάφορα κράτη μέλη).

Οι δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν αρκετές δραστηριότητες επικοινωνίας ή τα μέσα που αναφέρονται παρακάτω (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

– Παραγωγή και διανομή πολυμέσων ή οπτικοακουστικού υλικού.

– Παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού (δημοσιεύσεις, αφίσες, κτλ.).

– Δημιουργία διαδικτυακού μέσου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

– Εκδηλώσεις που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

– Συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες.

– Εκδηλώσεις του τύπου «αγρόκτημα στην πόλη» που βοηθούν να εξηγηθεί η σημασία της γεωργίας στον αστικό πληθυσμό.

– Εκδηλώσεις του τύπου «ημέρες γνωριμίας» με σκοπό να γίνει γνωστός στους πολίτες ο ρόλος της γεωργίας.

– Σταθερές ή κινητές εκθέσεις ή κέντρα πληροφόρησης.

Οι ανωτέρω δράσεις πρέπει να υλοποιηθούν από την 1η Απριλίου 2014 έως τις 31 Μαρτίου 2015.

  • Χρηματοοικονομική ικανότητα Οι αιτούντες πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης της επιδοτούμενης δράσης ή του οικονομικού έτους της επιδότησης, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότησή της.
  •  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς, το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2013 (η ταχυδρομική σφραγίδα στο φάκελο αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής).

– Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται γραπτώς  και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα έντυπα αίτησης και προϋπολογισμού που διατίθενται στη http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures

 

Ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορούν να αποστέλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση agri-grants@ec.europa.eu

 

Η προθεσμία για την υποβολή των ερωτήσεων είναι η 8η Νοεμβρίου 2013 στις 24:00

 

Σχετικός σύνδεσμος: http://eur-lex.europa.eu

 

 

Σχετικά αρχεία

Common_Agricultural_Policy
Common_Agricultural_Policy_Ypes

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση