Προσκλήσεις Προγραμμάτων

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Interreg “Greece-Italy 2014-2020”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/10/2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης
29/07/2016
Πρόγραμμα
Interreg "Greece-Italy 2014-2020"
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Δασολογία[:en]Forestry
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
53.148.184€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση