Προκηρύξεις

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για την επιλογή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη Διδασκαλία του Εισαγωγικού Κύκλου και της Εμβάθυνσης της Αγιογραφίας – Αρ. Πρόσκλησης 24/2017 –

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation (SKILLS+)» – Αρ. Πρόσκλησης 22/2017 – Ειδικός Επιστήμονας – Ερευνητής για τη διεύρυνση γνώσεων ΤΠΕ στις ΜΜΕ Σύνταξη εκθέσεων προόδου οικονομικού αντικειμένου του έργου – τήρηση αρχείου και αναρτήσεις στο σύστημα IOLF

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ περιφερειακών συσκευών και εκπαιδευτικών κιτ ρομποτικής – αρ. πρόσκλησης 28/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια εκπαιδευτικών πακέτων Φυσικών Επιστημών – αρ. πρόσκλησης 27/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” – αρ. πρόσκλησης 26/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού 2017-2018» – αρ. πρόσκλησης 25/2017 – επαναπροκήρυξη μαθήματος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υποβολή αίτησης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://rc.uowm.gr/?page_id=3785    

Απόφαση Ανάθεσης & επαναπροκήρυξη Αρ. πρόσκλησης 15/2017 με αντικείμενο «προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, εκπαιδευτικών κιτ ρομποτικής και εκπαιδευτικών πακέτων Φυσικών Επιστημών»

Απόφαση Ανάθεσης & επαναπροκήρυξη Αρ. πρόσκλησης 11/2017 με αντικείμενο «την προμήθεια Η/Υ περιφερειακών συσκευών και εκπαιδευτικών κιτ ρομποτικής και εκπαιδευτικών πακέτων φυσικών επιστημών»

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 19/2017 “Προμήθεια H/Y και λοιπού εξοπλισμού”

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, οργάνωση διδακτικών και ερευνητικών εργασιών, τήρηση και ενημέρωση του υλικού του έργου», Αρ. Πρόσκλησης 20/2017

Επιλογή Εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Διαχειριστική & τεχνική υποστήριξη καθώς και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες Διαχείρισης & αξιοποίησης ενεργειακών πόρων», Αρ. Πρόσκλησης 18/2017

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας: Θέμα 5.3.2/Συνεδρίαση 277/21.09.17. – Ακύρωση απόφασης και Επαναπροκήρυξη μαθήματος «Μικροδιδασκαλία & Πρακτική Άσκηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός Πανεπιστημιακού Υποτρόφου με αντικείμενο τη Διδασκαλία του Εισαγωγικού Κύκλου και της Εμβάθυνσης της Αγιογραφίας – αρ. πρόσκλησης 24-2017

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια ενός Η/Υ – αρ. πρόσκλησης 23/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation (SKILLS+)» – αρ. πρόσκλησης 22/2017 (επαναπροκήρυξη 3ου αντικειμένου αρ. πρόσκλ. 12/2017)

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση