Προσκλήσεις Προγραμμάτων

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/01/2018
Ημερομηνία Δημοσίευσης
20/12/2017
Πρόγραμμα
1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας)
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
53.000.000,00 €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση