1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/01/2018
Ημερομηνία Δημοσίευσης
20/12/2017
Πρόγραμμα
1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας)
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
53.000.000,00 €

Βασικά στοιχεία Πρόσκλησης:

  • Στόχος: η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αφετέρου η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και στρατηγικής σημασίας
  • Ε.Υ. Έργων: Μέλη ΔΕΠ, ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων, ερευνητές Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων
  • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας)
  • Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 53.000.000,00 €
  • Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά έργο: Κατηγορία I, II έως 200.000,00€. Κατηγορία III έως 1.500.000,00 όταν συνδυάζονται με την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Πρότασης: 16.01.2018
  • Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: Αμοιβές προσωπικού, Αναλώσιμα, Δαπάνες για χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους πόρους, Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, Έξοδα Μετακινήσεων, Δαπάνες δημοσιότητας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, Λοιπά έξοδα, Έξοδα διαχείρισης & Γενικά λειτουργικά έξοδα – Έμμεσες δαπάνες
  • Διάρκεια Έργων: από 24 έως 36 μήνες

 

Επιστημονικά Πεδία Έρευνας:

Α. Φυσικές Επιστήμες

Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

Δ. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες

Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Υποβολή προτάσεων: Από τον Ε.Υ. ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα https://apps.gov.gr/minedu/elidek-dep

Λήξη Υποβολών:  16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 23:59

Περισσότερες Πληροφορίες: Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη θα παρέχονται από το ΕΛΙΔΕΚ (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα). Email: askelidekdep@elidek.gr , Τηλέφωνα: 210 64 12 410, 412, 417, Τεχνική Υποστήριξη Email: helpelidekdep@elidek.gr

 Επισυνάπτεται η Προκήρυξη.

Σχετικά αρχεία

1h_Prokirixi_melon_dep_-15_12_2017_revised

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση