Προκηρύξεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών με αντικείμενο ΘΕΣΗ Α. Διαχειριστική υποστήριξη του έργου, συντονιστή της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων (αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, συλλογή καλών πρακτικών,  ανάπτυξη σχεδίων δράσεων και περιφερειακών πολιτικών), καθώς και παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “SARURE: Save Rural Retail, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, και με αντικείμενο ΘΕΣΗ Β. Υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσιότητας καθώς και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Τεχνική υποστήριξη – Υπεύθυνος καταχώρησης και διαχείρισης δεδομένων καθώς και ηλεκτρονικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “SARURE: Save Rural Retail, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SARURE: Save Rural Retail με κωδικό 80392 και Ε.Υ. τον κ. Μπακούρο Ιωάννη – Αρ. πρόσκλησης 13/2019

335_6.2.2_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Επιλογή 2 Εξωτ συνεργ_80392_13_2019 signed

Επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών με αντικείμενο ΘΕΣΗ Α. Διαχειριστική υποστήριξη του έργου, συντονιστή της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων (αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, συλλογή καλών πρακτικών,  ανάπτυξη σχεδίων δράσεων και περιφερειακών πολιτικών), καθώς και παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “SARURE: Save Rural Retail, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, και με αντικείμενο ΘΕΣΗ Β. Υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσιότητας καθώς και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Τεχνική υποστήριξη – Υπεύθυνος καταχώρησης και διαχείρισης δεδομένων καθώς και ηλεκτρονικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “SARURE: Save Rural Retail, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SARURE: Save Rural Retail με κωδικό 80392 και Ε.Υ. τον κ. Μπακούρο Ιωάννη – Αρ. πρόσκλησης 13/2019

epilogi_13_2019

Χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με αντικείμενο «τη σύνθεση, χαρακτηρισμό και αξιολόγηση της ενεργότητας και σταθερότητας προηγμένων καταλυτικών και ηλεκτροκαταλυτικών υλικών για την ενεργειακή αξιοποίηση πρωτογενών ή/και επεξεργασμένων στερεών καυσίμων», για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 15.600,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01894 και MIS 5030179, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με κωδικό 80315 και Ε.Υ. τον κ. Μαρνέλλο Γεώργιο. (Αρ. πρόσκλησης 15/2019).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα έως 20/06/2020 στο πλαίσιο του έργου «CLIMATREE – Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα» (κωδ. Έργου 80114) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Ραφαέλλα – Ελένη Σωτηροπούλου – Αρ. Πρόσκλησης 20/2019

20_2019_prosklisi

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση» με κωδικό έργου 80358 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Σωτηρία Τριαντάρη, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 19/2019

prosklisi_19_2019_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα  Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μηνά Δασυγένη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 18/2019

18_2019_signed

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Υποστήριξη στην τηλεκπαίδευση του προγράμματος και στη συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων», για συνολικό διάστημα επτά (7) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού- Διαμεσολάβηση» με κωδικό 80358 και Δ/ντρια την κ. Τριαντάρη Σωτηρία -Αρ. πρόσκλησης 12/2019

80358_epilogi_signed

Χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με αντικείμενο «1. Οπτική Ανάλυση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών συστημάτων στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1 (Θεωρητική ανάλυση των ΗΘΣ). 2. Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 2 (Κατασκευή και πειραματική μελέτη των ΗΘΣ). 3. Περιβαλλοντική Ανάλυση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 3 (Περιβαλλοντική και οικονομοτεχνική ανάλυση των ΗΘΣ)», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης», ASVaCS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01740 και MIS 5030178, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους (εσ. κωδικό 80311 και Ε.Υ. τον κ. Τουρλιδάκη Αντώνιο). (Αρ. πρόσκλησης 14/2019).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο το σχεδιασμό, περιγραφή, παρουσίαση, ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, μεθοδολογίας ανάπτυξης της προτεινόμενης πλατφόρμας (Ενότητα εργασίας ΕΕ2) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ MΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, DRONE INNOVATION IN SAFFRON AGRICULTURE SURVEILLANCE (DIAS) – Saffron Drones», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04873, MIS 5030875 και εσωτερικό κωδικό 80326, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 17/2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη – ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαιδευτικό ρομπότ με συναισθηματική νοημοσύνη» – EI-EDUROBOT, με κωδικό έργου 80396 και Κωδικό πράξης: ΔΕΡ5-0019433, το οποίο εντάσσεται στη δράση 1.b.1.2-a2 «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχέδιων Ερευνάς Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 ‘‘Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών’’», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 16-2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. προσκλ. 13/2019 – στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SAVE RURAL RETAIL – SARURE»

anakoinoisi_sinenteyxeon_13_2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης για την επιλογή ενός (1) μεταδιδάκτορα ερευνητή με αντικείμενο «Την επιλογή των τύπων βιομάζας και την ανάλυση διαθεσιμότητας στην Ελλάδα, τον χαρακτηρισμό των βιοκαυσίμων, τον εμποτισμό ενεργών συστατικών (Ni, Co) σε φορείς CeO2 ή CeO2- ZrO2, τον έλεγχο ενεργότητας/σταθερότητας αεριοποίησης των καυσίμων απουσία ή παρουσία καταλυτών ή/και ανθρακικών, την κατασκευή μοναδιαίων κυψελών καυσίμου, τη διάχυση των αποτελεσμάτων (συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων/συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια για την επιστημονική προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου)», για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 11.250,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση“ με κωδικό έργου Τ8ΕΡΑ2- 00005 και MIS 5041468, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2018» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους» – αρ.πρόσκλησης 11/2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης για την επιλογή ενός (1) ερευνητή με αντικείμενο «Σχεδίαση συστημάτων επικοινωνίας Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων με επίγειους σταθμούς και δίκτυα αισθητήρων βάσης (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ1) Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους για την παρακολούθηση καλλιεργειών (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ2) Διασύνδεση και απεικόνιση αποτελεσμάτων τηλεπισκόπησης καλλιεργειών σε Google maps και GIS (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ3)», για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «sMart fArming with dRoneS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – αρ.πρόσκλησης 10-2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Ανάπτυξη και διαχείριση της πλατφόρμας του έργου (Smart Job Hub), μελέτη της έλλειψης τεχνικών γνώσεων στον χώρο της εκπαίδευσης και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού-οδηγιών του έργου στο πλαίσιο των παρακάτω outputs: O2: Smart Job Hub, O3: Foresight Study, O4: Guide for Instructors, O5: Modernised Curricula & Short Programmes», για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (31.08.2020) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT “ARRANGE-ICT”, Project Code2018-1-BG01-KA203-04802, Community Programme “Erasmus+” – αρ. πρόσκλησης 09/2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 12/2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση”

80358_anakoinosi_12_2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση