Έγκριση οριστικής κατάταξης για την επιλογή ενός (1) μεταδιδάκτορα ερευνητή με αντικείμενο «Την επιλογή των τύπων βιομάζας και την ανάλυση διαθεσιμότητας στην Ελλάδα, τον χαρακτηρισμό των βιοκαυσίμων, τον εμποτισμό ενεργών συστατικών (Ni, Co) σε φορείς CeO2 ή CeO2- ZrO2, τον έλεγχο ενεργότητας/σταθερότητας αεριοποίησης των καυσίμων απουσία ή παρουσία καταλυτών ή/και ανθρακικών, την κατασκευή μοναδιαίων κυψελών καυσίμου, τη διάχυση των αποτελεσμάτων (συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων/συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια για την επιστημονική προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου)», για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 11.250,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση“ με κωδικό έργου Τ8ΕΡΑ2- 00005 και MIS 5041468, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2018» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους» – αρ.πρόσκλησης 11/2019

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση