Προκηρύξεις

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών) ΕΛΚΕ ΠΔΜ» με κωδικό έργου 52019 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη – Αρ. Πρόσκλησης 22/2019

anakoinosi_22_2019

Επιλογή ενός (1) ερευνητή, με σύμβαση έργου για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (24/7/2021) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «sMart fArming with dRoneS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους (Αρ. πρόσκλησης 21/2019).

Έγκριση οριστικής κατάταξης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Συμμετοχή στη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου και στη σύνταξη αναφορών οικονομικού αντικειμένου», για χρονικό διάστημα έως 20.06.2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CLIMATREE – Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα», με κωδικό 80114, Ε.Υ. κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλα – Ελένη – Αρ. πρόσκλησης 20/2019

340_3.1.2 Οριστική κατάταξη_80114

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαιδευτικό ρομπότ με συναισθηματική νοημοσύνη» – EI-EDUROBOT, το οποίο εντάσσεται στη δράση 1.b.1.2-a2 «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχέδιων Ερευνάς Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 ‘‘Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών’’», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 31/2019

Οριστική κατάταξη για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «1.Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (mobile app) και φορητές συσκευές για τη νόσο Αλτσχάιμερ, 2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας διαδικτυακών ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τη νόσο Αλτσχάιμερ, 3. Δημιουργία εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, με κωδικό 80376, Ε.Υ κ. Μηνάς Δασυγένης – Αρ. πρόσκλησης 18/2019 

339_1.1.1 Οριστική κατάταξη_80376_Αρ 18_2019

Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3289/9-4-2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Τεχνική – διοικητική υποστήριξη του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική &...   Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4149/22-4-2019

«Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση...   Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3723/18-4-2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Ξενόγλωσση τεχνική υποστήριξη» με συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του αναφερόμενου...   Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2695/1-4-2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη» με συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του...   Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2844/2-4-2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Εκτέλεση ασκήσεων στο μάθημα Ειδικά θέματα τεχνικής ανάλυσης με τη βοήθεια...   Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3036/05-04-2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη» με συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του...   Περισσότερα

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με αντικείμενο «Καταγραφή και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, Συντονισμός δράσεων και πακέτων εργασίας, Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου έργου. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και ανάπτυξης καλών πρακτικών. Συλλογή και Αξιολόγηση καλών πρακτικών στις περιοχές μελέτης. Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσεων (Action Plan) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις απομακρυσμένες περιοχές και σε συνάρτηση με τις καλές πρακτικές του έργου SARURE. Σύνδεση σχεδίου δράσης με τρέχουσες και μελλοντικές περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα και ενσωμάτωσης αποτελεσμάτων του έργου SARURE σε αυτές. Δημιουργία στρατηγικής καινοτομίας και σχεδίου δράσης», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SARURE: Save Rural Retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 95% και από Εθνικούς Πόρους 5%, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EUROPE – αρ. πρόσκλησης 30/2019

Οριστική κατάταξη για την επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών με αντικείμενο ΘΕΣΗ Α. Διαχειριστική υποστήριξη του έργου, συντονιστή της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων (αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, συλλογή καλών πρακτικών, ανάπτυξη σχεδίων δράσεων και περιφερειακών πολιτικών), καθώς και παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “SARURE: Save Rural Retail, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης και με αντικείμενο ΘΕΣΗ Β. Υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσιότητας καθώς και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Τεχνική υποστήριξη – Υπεύθυνος καταχώρησης και διαχείρισης δεδομένων καθώς και ηλεκτρονικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “SARURE: Save Rural Retail, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SARURE: Save Rural Retail με κωδικό 80392 και Ε.Υ. τον κ. Μπακούρο Ιωάννη – Αρ. πρόσκλησης 13/2019

337_1.1.1 Οριστική κατάταξη_επιλογή 2 εξωτερ συνεργ_80392 signed

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «1. Βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνητικού πεδίου υφιστάμενης κατάστασης σε ερευνητικές, εκπαιδευτικές, τεχνολογικές και οικονομικές συνιστώσες, καθώς και του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Καταγραφή και αποτίμηση, 2. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προδιαγραφών και περιγραφή σεναρίων, 3. Σχεδιασμός, περιγραφή, παρουσίαση, ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, μεθοδολογίας και ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συστημάτων 4. Σχεδιασμός του σώματος και των επιμέρους στατικών και κινητών τμημάτων του ρομπότ. 5. Σχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων σε προτυποποιημένη πλακέτα. 6. Ανάπτυξη κώδικα υψηλού επιπέδου για τον έλεγχο κινητήρων και αισθητήρων 7. Ανάλυση της δυνατότητας αυτονομίας, προσαρμοστικότητας και ασφαλούς αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους 8. Ανάλυση προδιαγραφών των μετρικών και των μεθόδων αξιολόγησης και αποτίμησης, 9. Κατασκευή πρωτοτύπου ρομπότ και ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών συστημάτων και του κώδικα. 10.Πρωτότυπο ρομπότ με γνωστική λειτουργία, διάδραση με άνθρωπο, πλοήγηση, αντίληψη, 11.Προεγκατάσταση εκπαιδευτικών σεναρίων, 12.Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού ρομπότ, πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση. 13.Δημιουργία εγχειριδίου χρήσης 14.Ανάπτυξη εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα – Μobile app (Android) για χειρισμό του ρομπότ και άλλες λειτουργίες (τα παραπάνω ανήκουν στις ενότητες εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4)», για χρονικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (Φεβρουάριος 2021) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαιδευτικό ρομπότ με συναισθηματική νοημοσύνη» – EIEDUROBOT, Κωδικός πράξης: ΔΕΡ5-0019433, το οποίο εντάσσεται στη δράση 1.b.1.2-a2 «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχέδιων Ερευνάς Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 ‘‘Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών’’», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους . (Αρ. πρόσκλησης 16/2019).

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Βοηθητική ερευνητική εργασία με συμμετοχή στα παρακάτω: 1. Σχεδιασμός, περιγραφή, παρουσίαση, ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, μεθοδολογίας ανάπτυξης της προτεινόμενης πλατφόρμας (Ενότητα εργασίας ΕΕ2)», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ MΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, DRONE INNOVATION IN SAFFRON AGRICULTURE SURVEILLANCE (DIAS) – Saffron Drones», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04873, MIS 5030875 και εσωτερικό κωδικό 80326, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – Αρ. πρόσκλησης 17/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση