Διαγωνισμός

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στις ΜμΕ τροφίμων με στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους (Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth) με ακρωνύμιο FRiDGE του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και κωδικό PGI05831 – αρ. διακ. 47/2019

Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού και πινάκων διανομής συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΠΑΗΕ) φοιτητικών εστιών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, και λοιπού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου <<Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά>>- Interreg Balkan Med PV ‐ Estia – Συνοπτικός διαγωνισμός αρ. 49/2019

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση