Διαγωνισμός

Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 120.967,74 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την επιλογή αναδόχου του έργου «Μελέτη Σκοπιμότητας, Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης Καινοτομίας, Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών» στο πλαίσιο του Μέτρου 1 του Α.Π. 5: «Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στην Δυτική Μακεδονία», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ” – αρ. διακ. 115/2020

Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION» – αρ. διακ. 105/2020 – Αρ ΕΣΗΔΗΣ 103303

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση