Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION» – αρ. διακ. 105/2020 – Αρ ΕΣΗΔΗΣ 103303

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση