Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SAVE RURAL RETAIL – SARURE», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 95% και από Εθνικούς Πόρους 5%, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EUROPE – Αρ. Πρόσκλησης 30/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση