Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή τριών (3) εξωτερικών συνεργατών: α) ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης για συνολικό διάστημα 5 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.440,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα ανανέωσης με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, β) δυο (2) εξωτερικοί συνεργάτες για συνολικό διάστημα 2 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1.500,00 € έκαστος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Health and Environment – wide Associations based on Large population Surveys – HEALS: MF 2016-2017», που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας , με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπάρτζη, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 28/2019.

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση