Απόδοση ποσοστού επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ

Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών  Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών Φ.122.1/72/88553/Ζ2 (11.06.2019), η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία είσπραξης του ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόληση των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και τον τρόπο είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

  1. Το ποσοστό που οφείλουν οι καθηγητές και οι λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., για εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομικά ή μέσω εταιρίας) αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), εισπράττεται έως το τέλος του επόμενου φορολογικού έτους με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει καθώς και την επισυναπτόμενη ΚΥΑ, ανέρχεται δε σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.
  2. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παραπάνω ΚΥΑ, εισπράττονται και οι οφειλές παρελθόντων ετών για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.1998 έως 31.12.2017, οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη δημοσίευσή της. Οι οφειλές αυτές υπολογίζονται ομοίως σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.
  3. Υπόχρεοι απόδοσης των ποσοστών της παραπάνω παραγράφου είναι οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης καθώς και οι αφυπηρετήσαντες καθηγητές και καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των οποίων η συμβατική σχέση με το ίδρυμα έχει λυθεί, οι οποίοι οφείλουν να αποδώσουν το ποσοστό στον Ε.Λ.Κ.Ε., ανεξαρτήτως αν ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα (ή ελεύθερο επάγγελμα) ατομικώς ή μέσω εταιρειών, όπως είναι ιδίως οι δικηγορικές εταιρείες, οι εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οι εταιρείες μελετών και τεχνικών έργων. Σε περίπτωση συμμετοχής των υπόχρεων σε εταιρείες, το ποσοστό υπολογίζεται επί του εισοδήματος που έλαβαν από τη συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, ανεξαρτήτως αν το εισόδημα αυτό είχε τη μορφή αμοιβής, μερίσματος, διανομής κερδών κ.λπ.
  4. Για την απόδοση των ως άνω ποσοστών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) θα ενημερώνει – κατόπιν αιτήματος – τον Ε.Λ.Κ.Ε.  για το ετήσιο καθαρό εισόδημα των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών.
  5. Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζει (με βάση τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε.), το οφειλόμενο ποσό σε ποσοστό 7% επί του καθαρού εισοδήματος, εκδίδει σχετική πράξη προσδιορισμού οφειλής και την κοινοποιεί στους υπόχρεους, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η εν λόγω πράξη προβλέπει την δυνατότητα καταβολής της οφειλής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη απόφαση.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν καταβάλουν το ποσό της οφειλής (ή κάποια δόση αυτού) στον Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. υποχρεούται να αποστείλει στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή και να εισπραχθεί πλέον από την αρμόδια ΔΟ.Υ. σύμφωνα με την διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. (Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων).

Σχετικά αρχεία

ΚΥΑ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΠ

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση