Επικύρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: α) «Φυσικοχημικές διεργασίες επεξεργασίας αγροβιομηχανικών αποβλήτων-βιομάζας προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας», «Περιβαλλοντική Διαχείριση», «Οικολογία», «Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία» και «Διαχείριση φυσικών Καταστροφών» που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και β) για τα επιστημονικά πεδία «Καινοτόμες Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας», «Κυκλική Οικονομία Περιβ/ντικών Συστημάτων», «Διαχείριση Στερών Αποβλήτων», «Περιβαλλοντική Μηχανική» και «Περιβαλλοντική κατάλυση» που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 36/2019 – Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση