Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: «Υδρογεωλογία & αντιμετώπιση καταστροφών περιβάλλοντος», «Τεχνικά Έργα Γεωτεχνικής Καταλληλότητας» και «Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων Σύμφωνα με Περιβαλλοντικό Δίκαιο» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία (Αρ. Πρόσκλησης 36/2019 – Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση