3η Προκήρυξη της Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 13/01/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
05/11/2019
Πρόγραμμα
Δράση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία»
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
3.000.000,00€

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)

Ερευνητικό πρόγραμμα: 3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Προϋπολογισμός (€): 3.000.000,00€

Προϋπολογισμός ανά πρόταση (€): 100.000,00€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 23/12/2019

 

Στόχος της προκήρυξης είναι η εκλαΐκευση της επιστήμης και ειδικότερα η διάδοση των επιστημονικών γνώσεων στην κοινωνία, καθώς και η καλλιέργεια μιας ευρύτερης ερευνητικής κουλτούρας και μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία. Η εν λόγω προκήρυξη με προϋπολογισμό 3.000.000€ εντάσσεται στο Πρόγραμμα των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ολοκληρώνοντας με επιτυχία τον κύκλο των Προκηρύξεών του για το 2019. Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε Έργο ανέρχεται στο ύψος των 100.000€ και η διάρκεια του προτεινόμενου έργου δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 24 μηνών.

 

Η παρούσα Προκήρυξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 Θεματικές:

 

Θεματική 1: Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση: Ο στόχος της Θεματικής 1 είναι η καλλιέργεια νοοτροπίας μετασχηματισμού της ερευνητικής γνώσης σε καινοτομία και η διάχυσή τους σε νέους και συγκεκριμένα σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε νέους επιστήμονες (π.χ. φοιτητές).

 

Θεματική 2: Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας: Ο στόχος της Θεματικής 2 είναι η διάδοση και προβολή του ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί ή είναι σε εξέλιξη από Φορείς έρευνας της χώρας στην ευρύτερη κοινωνία ή σε νέους επιστήμονες ή/και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις.

 

Θεματική 3: Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας: Ο στόχος της Θεματικής 3 είναι η διάχυση/προβολή ερευνητικών έργων/δράσεων σχετικών είτε με την κυκλική είτε με την κοινωνική οικονομία στην ευρύτερη κοινωνία ή σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. σε μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε νέους επιστήμονες, σε ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) ή/και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος, Συντονιστής Έργου και Ομάδα Έργου:

Προτάσεις δύνανται να υποβάλουν μέλη ΔΕΠ/Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ (άρθρο 2 στοιχ. ια Ν. 4485/2017) και ΑΣΕΙ (άρθρο 8 Ν. 3187/2003) και το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι, άρθρο 18 Ν. 4310/2014). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και φυσικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στον ΦΥ, ως Συντονιστές Έργου ή ως μέλη της Ομάδας Έργου. Για τη χρηματοδότηση των επιλεγμένων Έργων ο ΦΥ θα παρέχει βεβαίωση αποδοχής του Έργου και θα συμβάλλεται με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη διαχείρισή του. Στο πλαίσιο υλοποίησης των Προτεινόμενων έργων, θα είναι δυνατή η συνεργασία με Ερευνητικά ή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού, σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, Φορείς επιχειρηματικότητας και κοινωνικούς φορείς.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) του έργου ο οποίος είναι μέλος του ΦΥ είναι και ο αποκλειστικός αρμόδιος για την υποβολή της πρότασης.

 

Κάθε Συντονιστής Έργου (ΣΕ) και Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) δύναται να υποβάλει μία (1) Πρόταση σε μία από τις τρεις Θεματικές. Επίσης, δύναται να συμμετέχει ως μέλος σε μία ακόμα (1) κατά μέγιστον Πρόταση.

 

Στην Ομάδα Έργου (ΟΕ) του Προτεινόμενου Έργου, εκτός από τον/την ΕΥ και ΣΕ, μπορούν να συμμετέχουν Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό, Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες, Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες, λοιπό προσωπικό του ΦΥ που εργάζεται σε αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση ΙΔΑΧ (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί Επιστήμονες, εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, τεχνικοί, υποστηρικτικό προσωπικό, κ.λπ.) ή/και άλλο προσωπικό ή φυσικό πρόσωπο που θα συμβληθεί με τον ΦΥ αποκλειστικά για την υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου.

 

Κάθε μέλος της ΟΕ (αμειβόμενο και μη αμειβόμενο) δύναται να συμμετέχει κατά μέγιστον σε δύο (2) μόνο Προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. Ο/H ΕΥ ή/και ο/η ΣΕ καθώς και τα Αμειβόμενα μέλη της Ομάδας Έργου δεν δύναται να είναι συνταξιούχοι. Σημειώνεται ότι προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Φορείς της αλλοδαπής δύναται να συμμετέχει στην OE μόνο ως μη αμειβόμενο προσωπικό.

 

Ο/Η ΕΥ ή ο/η ΣΕ θα πρέπει κατά την υποβολή του προτεινόμενου Έργου να επισυνάψει επιστολή πρόθεσης συνεργασίας του ΦΥ (Φορέα Υποδοχής), στην οποία να δηλώνει την πρόθεση του ΦΥ να συνεργαστεί μαζί του/της στο πλαίσιο της υλοποίησης του προτεινόμενου Έργου, ενώ είναι δυνατή η συνεργασία με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα και κάθε είδους και μορφής Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς (ΣΦ).

 

Κατηγορίες Δαπανών:

  • Άμεσες δαπάνες
  • Αμοιβές προσωπικού
  • Δαπάνες αναλωσίμων
  • Δαπάνες μετακινήσεων
  • Δαπάνες διάχυσης
  • Δαπάνες για χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους πόρους
  • Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού
  • Δαπάνες για τη σύναψη συμβάσεων για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών
  • Λοιπές δαπάνες
  • Έμμεσες Δαπάνες (8% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου)

 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον/την ΕΥ του Έργου αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://hfri.grnet.gr/ έως τις 13/01/2020.

Σχετικά αρχεία

3η Προκήρυξη της Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση