Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή δύο υποτρόφων – ερευνητών (χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών), με αντικείμενο τη συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν την επιστημονική/ερευνητική υποστήριξη του έργου και πειραματικές μελέτες για την υλοποίηση του φυσικού του αντικειμένου, στην δημιουργία αναφορών στα αγγλικά και στην συγγραφή εκθέσεων σχετικών με τα αντικείμενα του έργου αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2 προς παραγωγή χημικών προστιθέμενης αξίας (αιθυλενίου), και χρονικό διάστημα για τη Θέση Α 12 μηνών και με προϋπολογισθέν ποσό των 10.200,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και για τη Θέση Β, για χρονικό διάστημα 12 μηνών και με προϋπολογισθέν ποσό των 9.600€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ- 00782, MIS 5030311 και εσωτερικό κωδικό 80233 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 41/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση