Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς χορήγηση  μίας  (1)  ανταποδοτικής υποτροφίας για συνολικό διάστημα 22 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 22.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υδραυλικά έμβολα υψηλής ειδικής αντοχής από σύνθετα υλικά ινών άνθρακα για ευρεία χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» που  συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γιαγκόπουλο Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 55/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση