Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 23/12/2019
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/11/2019
Πρόγραμμα
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός»
Ερευνητική Περιοχή
Βιοτεχνολογία
Ενέργεια
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τρόφιμα
Υγεία
Υλικά
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
5.300.000,00 €

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης: ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας)

Πρόγραμμα: «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός»

Προϋπολογισμός (€): 5.300.000,00 €

Προϋπολογισμός ανά πρόταση (€): έως 200.000,00€ στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής, έως 600.000,00€ στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29/11/2019

 

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Ως Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters) ορίζονται οι δομές ή οι οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες) που έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την καινοτόμο δραστηριότητα, με την προώθηση, την από κοινού χρήση  εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της συστάδας καινοτομίας.  Σκοπός των ΣΣΚ είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι δομές θα υλοποιηθούν από «Φορείς Αρωγούς/ΦΑ» με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

 

Η Δράση θα αναπτυχθεί σε δύο(2) Στάδια που αντιστοιχούν σε δύο (2) Προσκλήσεις.

Κατά την ΠΑΡΟΥΣΑ 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός», υποβάλλεται από το Φορέα Αρωγό επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο θα παρουσιάζεται ο κλάδος/τομέας στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί ο ΣΣΚ, η δυναμική του κλάδου, το καινοτομικό περιεχόμενο του προϊόντος/υπηρεσίας του ΣΣΚ ή της καινοτόμου διαδικασίας και οι αναπτυξιακοί στόχοι του. Στο επιχειρηματικό σχέδιο θα παρουσιάζεται επίσης το δίκτυο επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (συνολικός αριθμός μελών και ταυτότητα του κάθε μέλους) και οι ενέργειες, που θα υλοποιήσει ο Φορέας Αρωγός προκειμένου να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των μελών του ΣΣΚ ή/και να δημιουργηθούν συνέργειες για να συντονιστούν τα μέλη στην επίτευξη των στόχων του ΣΣΚ. Επισημαίνεται ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνονται στο υποβαλλόμενο προς αξιολόγηση επιχειρηματικό σχέδιο του Φορέα Αρωγού, ως μέλη του δικτύου του κάθε Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ) είναι δέκα (10) ανεξάρτητες επιχειρήσεις τόσο μεταξύ τους όσο και ως προς τον Φορέα αρωγό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύσταση της ΕΕ 2003/361/ΕΚ), εκ των οποίων τουλάχιστον 5 ΜΜΕ. Με το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν είτε προσύμφωνα συνεργασίας χωρίς δεσμευτική ισχύ μεταξύ των μελών του ΣΣΚ και του Φορέα αρωγού που θα αφορούν στη συνεργασία και τον συντονισμό των μελών για την επίτευξη των στόχων του υπό ίδρυση ΣΣΚ είτε συμφωνητικά τα οποία θα αναφέρουν ότι θα ενεργοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που ο Φορέας Αρωγός ενταχθεί στην συγκεκριμένη δράση.

Δικαιούχοι της Δράσης

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα (ΦΑ) που θα διαχειριστεί τον ΣΣΚ, εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του ΣΣΚ.

Ο Φορέας Αρωγός δύναται να είναι δημόσιος ερευνητικός/τεχνολογικός φορέας, επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα:

 • Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς:Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, η οποία διενεργεί και οικονομικές δραστηριότητες (δεδομένου ότι η συμμετοχή των φορέων αυτών στη Πρόσκληση, αφορά σε οικονομική δραστηριότητα του Φορέα) και η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες διαχωρίζονται σαφώς από τις μη οικονομικές και με λογιστική παρακολούθηση.
 • Επιχειρήσεις:κάθε οντότητα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Η Πρόσκληση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ).
 • Λοιπά Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον έχουν συσταθεί νομίμως και τηρούν βιβλία σύμφωνα με το Ν. 4308/2014.

Κατά τη 2η πρόσκληση της Δράσης, θα υποβληθούν, επιχειρηματικά σχέδια από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργασθούν με τους Φορείς Αρωγούς των προκριθέντων ΣΣΚ. Σε αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η επιχείρηση για την ανάπτυξή της καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών σε Ε&Τ με ερευνητικούς-ακαδημαϊκούς φορείς ή και με άλλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου του ΣΣΚ. Στόχος των ενεργειών θα είναι η δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών, με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

 

Επιλέξιμοι Θεματικοί Τομείς ΕΤΑΚ της εθνικής RIS3 της παρούσας πρόσκλησης

 • Αγροδιατροφή
 • Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Προϋπολογισμός της Δράσης

Η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας  1ης Πρόσκλησης : «Φορέας Αρωγός»  ανέρχεται συνολικά σε 5,3 εκατ. ευρώ και κατανέμεται στους Θεματικούς Τομείς ΕΤΑΚ της εθνικής RIS3 (1,6 εκατ. ευρώ τομέας της Αγροδιατροφής και 3,7 εκατ. ευρώ για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς) και στις Κατηγορίες Περιφέρειας της χώρας .

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του ΦΑ στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού, για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000€.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

α) Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού -Επιδότηση έως 65%.

β) Λειτουργικές δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) -Επιδότηση 50%.

Η ιδία συμμετοχή για το ΠΔΜ δύναται να καλυφτεί: α) Με απασχόληση υφιστάμενου μόνιμου προσωπικού β) Με υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

24 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης. Ως ημερομηνία έναρξης της διάρκειας υλοποίησης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση