Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα είκοσι (20) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.614,78€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, στο πλαίσιο του έργου «Υδραυλικά Έμβολα Υψηλής Ειδικής Αντοχής από σύνθετα υλικά ινών άνθρακα για ευρεία χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές»» Τ6ΥΒΠ-00478 (MIS 5048501), με κωδικό για τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80440 – Αρ. Πρόσκλησης 60/2019

 

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση