2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων INTERREG IPA “GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/05/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
13/01/2020
Πρόγραμμα
2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων INTERREG IPA “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”
Ερευνητική Περιοχή
Απασχόληση
Ενέργεια
Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη
Μεταφορές
Οικονομία
Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Τοπική ανάπτυξη
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
6.000.000,00€

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος INTERREG IPA “GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”.

 

Φορέας: Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Δικαιούχοι: Εθνικοί, δημόσιοι, τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, Ιδιωτικοί και Διεθνείς οργανισμοί

Συνολικός Προϋπολογισμός (€): 6.000.000,00€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 10.03.2020

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29.05.2020

 

Δόθηκε στη δημοσιότητα η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος INTERREG IPA “GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”. O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 6.000.000,00€, εκ των οποίων τα 5.100.000,00€ αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 900.000,00€ εθνικούς πόρους των δύο συμμετεχόντων χωρών.

 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι «η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος». Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των δύο ακόλουθων αξόνων προτεραιότητας:

 

Priority Axis 1: Development and Support of Local Economy

1.1.  Create  employment opportunities for educated graduates  by exploiting comparative advantages of the cross border area, preferably with the use of innovative tools and practices

1.3  Improve the attractiveness and promote tourism in the cross-border area to enhance employment in tourism

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 στοχεύει:

 • Προώθηση της απασχόλησης, της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της διασυνοριακής κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης, της ενσωμάτωσης των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής κινητικότητας
 • Κοινές τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης
 • Υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής συμβουλών και κοινή κατάρτιση
 • Ίσες ευκαιρίες
 • Ενσωμάτωση των κοινοτήτων των μεταναστών και των ευάλωτων ομάδων
 • Επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
 • Στήριξη των επενδύσεων στη δημόσια υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες
 • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης  του τουρισμού, του πολιτισμού και της φυσικής κληρονομιάς

 

Priority Axis 2: Protection of Environment – Transportation

2.4  Prevention, mitigation and management of natural disasters, risks and hazards

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 στοχεύει:

 • Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των δημόσιων υποδομών μέσω της πρόσβασης σε δίκτυα και υπηρεσίες μεταφορών, πληροφόρηση και επικοινωνία μέσω επενδύσεων σε διασυνοριακά συστήματα εγκαταστάσεων ενέργειας και απόβλητων
 • Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της προσαρμογής αλλαγής του κλίματος, πρόληψη των κινδύνων μέσω κοινών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Προώθηση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, αποδοτικότητα των πόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μετάβασης προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • Προώθηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, διασφάλιση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών και ετοιμότητας σε περίπτωση έκτακτων αναγκών

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος:

 

REGIONS/ NUTS I NUTS II NUTS III
GREECE Region of Western Macedonia Regional Unit of Florina (former Prefecture)
Region of Central Macedonia Regional Unit of Pella (former Prefecture)
Regional Unit of Kilkis (former Prefecture)
Regional Unit of Serres (former Prefecture)
Regional Unit of Thessaloniki

(former Prefecture)

Republic of North

Macedonia

Region of Pelagonia
Region of Vardar
Region of Southeast
Region of Southwest

*Οι δικαιούχοι που βρίσκονται εκτός της επιλέξιμης περιοχής στις δύο χώρες είναι επιλέξιμοι υπό την προϋπόθεση, ότι οι δραστηριότητές τους είναι προς όφελος της επιλέξιμης περιοχής και ότι o προϋπολογισμός δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 

Στα υποψήφια προς ένταξη έργα καλούνται να συμμετάσχουν εταίροι και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Ο Π/Υ κάθε έργου δύναται να κυμαίνεται από 250.000,00€ έως 1.500.000,00€. Για έργα του αξόνων 1.1, 1.3 η περίοδος υλοποίησης είναι 18 μήνες, ενώ για τα έργα του άξονα 2.4 η περίοδος υλοποίησης είναι 24 μήνες. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας από κάθε χώρα (ο μέγιστος αριθμός εταίρων ανά έργο είναι 4 εταίροι). Επίσης, κάθε δυνητικός δικαιούχος του προγράμματος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από δύο (2) προτάσεις στην παρούσα πρόσκληση.

 

Application Pack:

 1.   2nd Call for Proposals
  2.    Application

  3.    Partnership Declaration_Co-financing Statement

  4.    Declaration of not generating revenues

  5.    Declaration of non-distribution of profits

  6.1. Legal Entity Form A

  6.2  Legal Entity Form B

  7.    Financial Identification Form

  8.    Justification of Budget

  9.    Programme Manual

  10.  Project Implementation Manual

  11.  Project evaluation procedure

  12.  State Aid Factsheet

  13.  State Aid Assessment

  14.  Justification of Budget Guidebook

  15.  Information & Publicity Guide

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Joint Secretariat of the INTERREG IPA CBC Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”

Leoforos Georgikis Sholis 65,

Zeda Building, Entrance 4, 2nd floor

570 01 Thessaloniki, Greece

Tel.: +302310 469648

Fax: +302310 469670

e-mail: jts-ipa-cbc@mou.gr

Web: www.ipa-cbc-programme.eu

Πηγή: http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/219_2nd-Call-for-Project-Proposals

Σχετικά αρχεία

2nd Call

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση