2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 01/06/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
17/01/2020
Πρόγραμμα
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
24.500.000,00€

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)
Ερευνητικό πρόγραμμα: 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
Συνολικός Προϋπολογισμός (€): 24.500.000,00€
Προϋπολογισμός ανά πρόταση (€): έως 200.000,00€
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 01/06/2020

Στόχος της παρούσας Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών Έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στο πλαίσιο της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας. Το προτεινόμενο ερευνητικό Έργο («Πρόταση») θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Ανάλογα με τη βαθμίδα την οποία κατέχει ο/η ΕΥ του ερευνητικού Έργου, αυτό θα εντάσσεται σε μια από τις κάτωθι δύο (2) κατηγορίες: Κατηγορία Ι: Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο πρώτες εισαγωγικές βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ-Ι, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ, αντίστοιχα. Κατηγορία ΙΙ: Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο υψηλότερες βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ-Ι, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ, αντίστοιχα. Η δράση είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερευνητικής προσπάθειας σε καθεμία από τις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει και δεν τίθενται κανενός είδους θεματικοί ή γεωγραφικοί περιορισμοί. Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε Έργο ανέρχεται στο ύψος των 200.000,00€ και η διάρκεια του προτεινόμενου έργου δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 36 μηνών.

Επιστημονικές Περιοχές και Όρια Χρηματοδοτήσεων:
Αναλυτικότερα οι Επιστημονικές Περιοχές, Επιστημονικά πεδία και υποπεδία στο Παράρτημα I της Προκήρυξης.
Επιστημονική Περιοχή Ανώτατο όριο χρηματοδότησης
ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες
200.000€
ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 200.000€
ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 200.000€
ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα 200.000€
ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 200.000€
ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες 150.000€
ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 150.000€
ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια 200.000€
ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 150.000€

Η κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία (Ι και ΙΙ) και ανά Επιστημονική Περιοχή θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδότησης κάθε Επιστημονικής Περιοχής δεν επηρεάζεται από το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού Έργου. Δεν επιτρέπεται το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού Έργου να έχει χρηματοδοτηθεί ή να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οποιονδήποτε άλλο φορέα.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Κάθε πρόταση υποβάλλεται από έναν/μία (1) Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο (ΕΥ), o/η οποίος/α ανήκει στο τακτικό προσωπικό του ΦΥ (Φορέα Υποδοχής). Δικαίωμα συμμετοχής ως ΕΥ έχουν και όσοι/ες έχουν εκλεγεί στην αντίστοιχη θέση έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, ανεξαρτήτως εάν έχει εκδοθεί η απόφαση διορισμού τους μέχρι αυτή την ημερομηνία. Με την υποβολή της πρότασης υποχρεούνται να υποβάλουν τη σχετική απόφαση περί εκλογής τους στον ΦΥ και έως και την ημερομηνία έναρξης του έργου οφείλουν να προσκομίσουν την απόφαση διορισμού τους. Αδυναμία να εκπληρώσουν την εν λόγω προϋπόθεση θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη πληρότητα και επομένως τη μη επιλεξιμότητα της πρότασης για χρηματοδότηση. Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες και Ερευνητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν στην παρούσα Προκήρυξη μόνο ως μέλη της Ερευνητικής Ομάδας. Ο/Η ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση. Ο/Η ΕΥ δεν δύναται να συμμετέχει με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε άλλη πρόταση. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην παρούσα Προκήρυξη (είτε ως ΕΥ είτε ως μέλη Ερευνητικής Ομάδας) ΕΥ των οποίων η Πρόταση έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων συνεπάγεται τη μη επιλεξιμότητα προς αξιολόγηση της Ερευνητικής Πρότασης.

Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας:
Στην Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ), εκτός από τον/την ΕΥ, μπορούν να συμμετέχουν Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό του ΦΥ, μεταδιδακτορικοί/ες ερευνητές/τριες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, λοιπό προσωπικό του ΦΥ που εργάζεται σε αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί Επιστήμονες, εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, τεχνικοί, υποστηρικτικό προσωπικό, κ.λπ.) ή τυχόν έκτακτο προσωπικό που θα συμβληθεί με τον ΦΥ αποκλειστικά για την υλοποίηση του έργου. Κάθε μέλος ΕΟ (εκτός από τον/την ΕΥ) δύναται να συμμετέχει (ως μέλος) κατά μέγιστον σε δύο προτάσεις οιασδήποτε κατηγορίας. Δεν υπάρχει περιορισμός στον μέγιστο αριθμό των μελών που αποτελούν την Ερευνητική Ομάδα μίας πρότασης, ενώ δεν είναι απαραίτητο να οριστούν ονομαστικά όλα τα μέλη της ΕΟ κατά την υποβολή της Πρότασης.

Φορέας Υποδοχής (ΦΥ) & Συνεργαζόμενοι Φορείς (ΣΦ):
Ως Φορείς Υποδοχής ( και δικαιούχοι χρηματοδότησης του Ερευνητικού Έργου ορίζονται τα Α.Ε.Ι., τα Ερευνητικά Κέντρα–Ινστιτούτα, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, καθώς και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ο/Η ΕΥ θα πρέπει κατά την υποβολή της Πρότασης να δηλώσει τα στοιχεία του ΦΥ, ενώ σε περίπτωση χρηματοδότησης ο/η ΕΥ οφείλει να υποβάλει Βεβαίωση Αποδοχής του Έργου από τον ΦΥ (Letter of Commitment). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου είναι δυνατή η συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και κάθε είδους Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η συνεργασία με τους φορείς αυτούς αφορά την υποστήριξη/υποβοήθηση της υλοποίησης του έργου και ανάλογα με την Επιστημονική περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ερευνητικού έργου δύναται να αφορά (ενδεικτικά) διεξαγωγή πειραμάτων, πρόσβαση σε αρχεία, συλλογές και βιβλιοθήκες, εκπαίδευση στη χρήση εξοπλισμού κ.ά. και προϋποθέτει (προκειμένου να αξιολογηθεί) την ύπαρξη σχετικής επιστολής πρόθεσης συνεργασίας (Letter of Intent) από τον Συνεργαζόμενο Φορέα (ΣΦ). Στην επιστολή πρόθεσης συνεργασίας βεβαιώνεται από τον/τη νόμιμο εκπρόσωπο του ΣΦ η πρόθεσή του/της για συνεργασία με τον/την ΕΥ στο πλαίσιο του προτεινόμενου ερευνητικού Έργου και περιγράφεται επαρκώς το είδος της συνεργασίας, δηλαδή το εμπλεκόμενο προσωπικό, ο εξοπλισμός, οι υποδομές ή οι ειδικοί πόροι που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της συνεργασίας.

Προϋπολογισμός (Budget):
Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει:
• Άμεσες δαπάνες
• Ανθρωποπροσπάθεια και μισθοί – Man-effort and salaries
• Αναλώσιμα – Consumables
• Ταξίδια (για συνέδρια, συναντήσεις, ερευνητική συνεργασία κ.ά.) – Travel (for conferences,
• meetings, research collaborations, etc.)
• Πρόσβαση σε εξοπλισμό ή αγορά εξοπλισμού – Access to or purchase of equipment
• Λοιπές – Others
• Έμμεσες δαπάνες

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον/την ΕΥ του έργου αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έως 31/3/2020.

Περισσότερες Πληροφορίες:
email: askelidekdep@elidek.gr
Τηλ.: 210-6412410, 210-6412420

Σχετικά αρχεία

2η Προκήρυξη_ΔΕΠ_ΕΛΙΔΕΚ

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση