Πρόσκληση: Ενθάρρυνση της συνεργασίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας μεταξύ της ΕΕ και των επιλεγμένων περιφερειακών εταίρων – προτάσεις που στοχεύουν Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/04/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
05/02/2014
Πρόγραμμα
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
Horizon 2020
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
8.350.000€

Πρόσκληση: Ενθάρρυνση της συνεργασίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας μεταξύ της ΕΕ και των επιλεγμένων περιφερειακών εταίρων – προτάσεις που στοχεύουν Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική

 

Call: Encouraging the research and innovation cooperation between the Union and selected regional partners – proposals targeting Black Sea, Middle East, Africa

Καταληκτική Ημερομηνία: 29/04/2014 17:00:00 (τοπική ώρα Βρυξελλών)

Συνολικός Προϋπολογισμός: 8.350.000€              

Πυλώνας: Κοινωνικές προκλήσεις

Κατάσταση: Ανοιχτό

OJ Reference: OJ C361 of 11 December 2013

 

Στόχος της Πρόσκλησης είναι:

–          Να τονώσει και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών από την Ένωση και εκείνες των περιφερειακών εταίρων σε ερώτηση, συμπεριλαμβανομένων και ιδίως μέσω του προγράμματος Horizon 2020 και των προγραμμάτων χρηματοδότησης των εταίρων

–          Να καταργήσουν τα εναπομείναντα εμπόδια στη συνεργασία μεταξύ ερευνητών από την ΕΕ και τους διεθνείς περιφερειακούς εταίρους της

Πεδίο εφαρμογής: Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν τους διεθνείς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο και θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των παρακάτω δραστηριοτήτων:

–          Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ φορέων έρευνας και καινοτομίας από την Ένωση και τον εν λόγω εταίρο, με την προώθηση των ευκαιριών που προσφέρονται από το Horizon 2020 προς τη διεθνή εταίρο. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τη δημιουργία συστημάτων πληροφοριών web-based, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την οργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και διάδοσης πληροφοριών ή την οργάνωση των χρηματιστηριακών εκδηλώσεις, συνέδρια ή εργαστήρια

–          Διασφάλιση ότι η πρόοδος προς τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών πλαισίου για τη διεθνή συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των εταίρων, και ιδίως με τον εντοπισμό των εναπομεινάντων εμποδίων για τη συνεργασία και την υποστήριξη της ανάπτυξης λύσεων για την εξάλειψη αυτών, καθώς και η προώθηση από κοινού μέτρα που διευκολύνουν τη διεθνή συνεργασία ( π.χ. για την ανοικτή πρόσβαση, επιστημονική θεώρηση, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αξιολόγηση από ομότιμους, την ακεραιότητα των ερευνών κλπ). Ανάλογα με την περίπτωση, αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεχή αναζήτηση συμπληρωματικότητας και συνοχής με τις δραστηριότητες του Στρατηγικού Φόρουμ για τη Διεθνή Συνεργασία (SFIC).

Σε αυτό το πρόγραμμα εργασιών, στόχος είναι οι ακόλουθοι περιφερειακοί εταίροι: Νότια Μεσόγειος (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των διμερών συμφωνιών Ε & Τ με την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιορδανία), την Ανατολική Εταιρική Σχέση, η Μαύρη Θάλασσα περιοχή, την Μέση Ανατολή και την Αφρική. Για την Αφρική, η πρόταση θα περιλαμβάνει επίσης την υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Αφρικής πολιτικής υψηλού επιπέδου, μεταξύ άλλων με την αύξηση του συντονισμού μεταξύ των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων από τα κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες και τους αφρικανούς εταίρους.

Οι προτάσεις θα πρέπει να γίνονται από κοινοπραξίες αποτελούμενες από ισορροπημένες εταιρικές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών και των διεθνών εταίρων, διασφαλίζοντας επαρκή συμμετοχή των δημόσιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. χρηματοδότηση οργανισμών, ερευνητικών οργανισμών, της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών) από τις συμμετέχουσες χώρες. Από την ευρωπαϊκή πλευρά, ευρεία συμμετοχή σε όλα τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες αναμένεται, είτε εντός της κοινοπραξίας ή μέσω των κατάλληλων δραστηριοτήτων προβολής από την κοινοπραξία σε άλλα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες. Η ευρεία συμμετοχή από την στοχευμένη περιοχή επίσης ενθαρρύνεται. Οι προτάσεις θα πρέπει να βασιστούν στα αποτελέσματα των υφιστάμενων πρωτοβουλιών συνεργασίας, και ιδίως εκείνων που χρηματοδοτούνται από το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο Ικανότητες “Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας».

Προετοιμασία της Αίτησης:

1. Κατάλογος των χωρών και των κανόνων που ισχύουν για τη χρηματοδότηση: περιγράφονται στο μέρος Α των Γενικών παραρτημάτων του προγράμματος Γενικής εργασίας, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Για τα θέματα αυτά, οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στη Ρωσία, την Κίνα, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, θα είναι επιλέξιμοι για να λάβουν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

 

2. Επιλεξιμότητα και προϋποθέσεις παραδεκτού : περιγράφονται στο μέρος Β και Γ των Γενικών παραρτημάτων του προγράμματος Γενικής εργασίας, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Λόγω των ειδικών στόχων της πρόσκλησης, εκτός από τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Συμμετοχή, οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα συμμετέχοντα από τη χώρα ή την περιοχή στόχο της δράσης. Για τα θέματα αυτά, οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στη Ρωσία, την Κίνα, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, θα είναι επιλέξιμοι για να λάβουν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
3. Αξιολόγηση
των κριτηρίων 3.1 Διαδικασία αξιολόγησης και, βαθμολόγησης και όριο
 : περιγράφεται στο μέρος H του Γενικού παραρτημάτων του προγράμματος Γενικής εργασίας, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Τουλάχιστον 1 πρόταση ανά θέμα θα επιλεγούν για χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι περνάει όλα τα κατώτατα όρια αξιολόγησης. Η διαδικασία για τον καθορισμό μιας σειράς προτεραιότητας για προτάσεις με το ίδιο σκορ δίνεται στο μέρος H του γενικού παραρτήματος.
Η διαδικασία πλήρους αξιολόγησης περιγράφεται στο σχετικό οδηγό που σχετίζονται με την παρούσα πρόσκληση.

 

3.2 Οδηγός για τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης

4. Πρόταση όρια σελίδα και διάταξη: Παρακαλώ να ανατρέξετε στο Μέρος Β του προτύπου προτύπου πρόταση.

5. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας αξιολόγησης και επιχορήγησης:
Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ενός σταδίου: ανώτατο όριο 5 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης: το πολύ 3 μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης των επιτυχόντων υποψηφίων.
6. Διατάξεις, η πρόταση περιλαμβάνει φόρμες και έντυπα αξιολόγησης για τον τύπο (-ους) της δράσης (ές) σύμφωνα με αυτό το θέμα:

Δράση συντονισμού και στήριξης : Ειδικές διατάξεις και τα ποσοστά χρηματοδότησης πρότυπο πρότυπο πρόταση (διοικητικά έντυπα και τη δομή του τεχνικού παραρτήματος) Τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης με σχόλια πρότυπη συμφωνία επιχορήγησης

7. Συμπληρωματικές διατάξεις: 
ευελιξία του προϋπολογισμού Horizon 2020 
διαβαθμισμένες πληροφορίες 
των επιπέδων ετοιμότητας Τεχνολογίας (TRL) – όταν μια περιγραφή του θέματος αναφέρεται σε TRL, ισχύουν οι ορισμοί αυτοί. Οικονομική στήριξη σε τρίτους – όπου μια περιγραφή του θέματος προβλέπει χρηματοδοτική στήριξη προς τρίτα μέρη, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται.

 

8. Ανοικτή πρόσβαση πρέπει να παρέχεται σε όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που προκύπτουν από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 δράσεις, και προτάσεις πρέπει να αφορούν σχεδιαζόμενα μέτρα. Ανάλογα με την περίπτωση, οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι συμμετέχοντες θα διαχειρίζεται τα ερευνητικά δεδομένα που παράγονται ή / και συλλέγονται κατά τη διάρκεια του έργου, όπως όπως λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους των δεδομένων που το έργο θα δημιουργήσει, εάν και πώς αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να αξιοποιηθούν ή να καθίστανται προσιτά για τον έλεγχο και την εκ νέου χρήση, και πώς θα πρέπει να επιμεληθεί και να διατηρηθεί.

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση