4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/06/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/05/2020
Πρόγραμμα
4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
Ερευνητική Περιοχή
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Υγεία
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
1.500.000,00€
Ιστοσελίδα:

4η Προκήρυξη Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»:

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)

Ερευνητικό πρόγραμμα: 4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Συνολικός Προϋπολογισμός (€): 1.500.000,00€

Προϋπολογισμός ανά πρόταση (€): 100.000€ (150.000€ για συνεργατικά έργα)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15/06/2020

 

Στόχος της παρούσας Δράσης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στην ανάπτυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Ειδικότερα, η Δράση αφορά ανάπτυξη ή/και εφαρμογές τεχνολογίας/τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και/ή των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.). Η συνολική αρχική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στο 1.500.000€ με ενδεχόμενη αύξηση σε περίπτωση συμπληρωματικής δημόσιας χρηματοδότησης ή/και ιδιωτικών δωρεών. Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε Ερευνητικό Έργο ανέρχεται στο ύψος των 100.000€ και για συνεργατικά έργα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων (ΑΕΙ, ΕΚ) στις 150.000€. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι από12 έως 15 μήνες.

Τομείς Έρευνας:

 1. Οικονομία: Μελέτη επιμέρους πεδίων της οικονομίας και πτυχών της οικονομικής πολιτικής υπό το πρίσμα της εμπειρίας και των επιπτώσεων της πανδημίας.
 2. Παραγωγή: Τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα.
 3. Κοινωνία: Η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού έχουν συνέπειες που εντοπίζονται στα άτομα και στις κοινωνικές ομάδες, στους θεσμούς και στη διασφάλιση της Δημοκρατίας και της ιδιωτικής ζωής καθώς και στην κοινωνική συνοχή.
 4. Ιατρική Τεχνολογία: Ανάπτυξη ιατρικών/ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Κάθε πρόταση υποβάλλεται από έναν/μία (1) Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η (ΕΥ), o/η οποίος/α είναι μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια, ανήκει στο τακτικό προσωπικό του ΦΥ και έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της πρότασης. Στην παρούσα δράση δύνανται να συμμετέχουν ως ΕΥ και Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες /Ερευνητές/τριες. Επισημαίνεται ότι ο/η ΕΥ μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) ερευνητική Πρόταση ως ΕΥ και δεν μπορεί να συμμετέχει ως μέλος Ερευνητικής Ομάδας σε καμία άλλη Πρόταση.

 

Στην Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ) του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου, εκτός από τον/την ΕΥ, μπορούν να συμμετέχουν Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό, Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες, Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες, λοιπό προσωπικό του ΦΥ που εργάζεται σε αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση ΙΔΑΧ (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί Επιστήμονες, εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, τεχνικοί, υποστηρικτικό προσωπικό κ.λπ.) ή/και άλλο προσωπικό που θα συμβληθεί με τον ΦΥ αποκλειστικά για την υλοποίηση του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου. Στην ΕΟ μπορούν επίσης να συμμετέχουν μέλη από άλλους Φορείς της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Φορείς του Ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκτός από τους Φορείς-Δικαιούχους που αναφέρονται στην ενότητα 4.2) ή σε Φορείς της αλλοδαπής δύναται να συμμετέχει στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενο προσωπικό.

 

Κατηγορίες Προϋπολογισμού:

 • Άμεσες Δαπάνες
 • Αμοιβές προσωπικού
 • Δαπάνες αναλωσίμων
 • Δαπάνες μετακινήσεων
 • Δαπάνες διάχυσης
 • Δαπάνες για χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους πόρους
 • Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού
 • Λοιπές Δαπάνες
 • Έμμεσες Δαπάνες (8% έπι των άμεσων δαπανών)

 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον/την ΕΥ του έργου αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ: https://hfri.grnet.gr/ έως 15 Ιουνίου 2020.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.elidek.gr/call/4949/

Σχετικά αρχεία

4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση