1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Interreg IPA CBC Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2014-2020

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 22/04/2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης
14/12/2015
Πρόγραμμα
Interreg IPA CBC Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
20.461.530,00€

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος Interreg IPA CBC Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2014-2020.

 

Φορέας: Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Δικαιούχοι: Εθνικοί, δημόσιοι, τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, Ιδιωτικοί και Διεθνείς οργανισμοί

Κατάσταση: Ενεργή

Συνολικός Προϋπολογισμός (€): 20.461.530,00€

Ημερομηνία δημοσίευσης πρόσκλησης: 07.12.2015

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31.03.2016

Δόθηκε στη δημοσιότητα η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο Interreg ΙΡΑ CBC Πρόγραμμα «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020». O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 20.461.530,00€, εκ των οποίων τα 17.392.298,50€ αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 3.069.231,50€ εθνικούς πόρους των δύο συμμετεχουσών χωρών.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι «η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος». Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων αξόνων προτεραιότητας:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

1.1.  Create  employment opportunities for educated graduates  by exploiting comparative advantages of the cross border area, preferably with the use of innovative tools and practices

1.2  Improvement  of preventive health care and social services of children and elderly population

1.3  Improve the attractiveness and promote tourism in the cross-border area to enhance employment in tourism

Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος – Μεταφορές

2.1  Upgrade  public infrastructure to improve road travel time, safe border crossing and promote energy efficiency towards green transport

2.2  Sustainable management, and recycling of bio-wastes

2.3  Sustainable management of protected areas, ecosystems and biodiversity

2.4  Prevention, mitigation and management of natural disasters, risks and hazards

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη:

–              δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους

–              στήριξη υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωμένους

–              προώθηση του τουρισμού

–              αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών

–              διαχείριση αποβλήτων

–              προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας

–              πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών

Στα υποψήφια προς ένταξη έργα καλούνται να συμμετάσχουν εταίροι και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Ο Π/Υ κάθε έργου δύναται να κυμαίνεται από 200.000,00€ έως 1.500.000,00€. Για έργα των αξόνων 1.1, 1.3, και 2.4. η περίοδος υλοποίησης είναι 18 μήνες, ενώ για τα έργα των αξόνων 1.2, 2.1, 2.2, και  2.3. η περίοδος υλοποίησης είναι 24 μήνες. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο από κάθε χώρα (ο μέγιστος αριθμός εταίρων ανά έργο είναι 6 εταίροι), με τουλάχιστον έναν δικαιούχο από την επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος της κάθε χώρας. Επίσης, κάθε δυνητικός δικαιούχος του προγράμματος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από τρεις (3) προτάσεις στην παρούσα πρόσκληση. Επιπλέον, κάθε δυνητικός δικαιούχος δεν μπορούν να συμμετέχουν ως Κύριο δικαιούχο (Συντονιστής) σε περισσότερες από μία (1) πρόταση ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος:

REGIONS/ NUTS I

NUTS II

NUTS III

GREECE

Region of Western

Macedonia

Regional Unit of Florina (former Prefecture)

Region of Central Macedonia

Regional Unit of Pella (former Prefecture)

Regional Unit of Kilkis (former Prefecture)

Regional Unit of Serres (former Prefecture)

Regional Unit of Thessaloniki

(former Prefecture)

FYROM

Region of Pelagonia

Region of Vardar

Region of Southeast

Region of Southwest

Application Pack

1. 1st Call for proposals

2. 1st Call summary

3. Application Form

4. Justification of Budget (JoB)

5. JoB Guidebook

6. Partnership Declaration – Co-financing statement

7. Declaration of not generating net revenues

8. Declaration of non-distribution of profits

9.  Financial Identification Form (FIF)

10. Legal Entity Form for private/public law body with legal form

11. Legal Entity Form for public law body

12. Programme Manual

13. Project Manual

14. Project evaluation procedure

15. Project evaluation criteria

16. Information & Publicity Guide

17. Environmental Self-Assessment

Περισσότερες Πληροφορίες:

Joint Secretariat of the INTERREG IPA CBC Programme

“Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”

Balkan Center, Building D, Elevator 2,

3rd floor, 10th Km Thessaloniki – Thermi Road,

570 01 Thessaloniki, Greece

Tel.: +302310 024050 – Fax: +302310 024078

Web: www.ipa-cbc-programme.eu  e-mail: jts-ipa-cbc@mou.gr

Πηγή: http://www.ipa-cbc-programme.eu/index.php/calls-for-proposals/10-calls/145-1st-call-for-proposals-2014-2020

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση