2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 22/04/2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης
14/12/2015
Πρόγραμμα
Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
[:el]Υγεία[:en]Health
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
35.200.000,00€

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020.

Φορέας: Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Δικαιούχοι: Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές), Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ), Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.

Κατάσταση: Ενεργή

Συνολικός Προϋπολογισμός (€): 35.200.000,00€

Ημερομηνία δημοσίευσης πρόσκλησης: 14.12.2015

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31.03.2016

The submission deadline of the 2nd Call for Project Proposals, which is currently open, is extended until 22/04/2016.

Also please remember to check the latest version of the Project Application Guidelines!

Extension

Δημοσιεύτηκε η 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. Η 2η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 35,2 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τους άξονες προτεραιότητας 2 και 4 του Προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή Περιοχή

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 19.500.000,00€

Επενδυτική Προτεραιότητα 6.c:  Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ενδεικτικές δράσεις:

–          Δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

–          Προστασία πολιτιστικών στοιχείων της διασυνοριακής  περιοχής.

–          Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6.d: Προστασία και αναδόμηση της βιοποικιλότητας

Ενδεικτικές δράσεις:

–          Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» και την προστασία της βιοποικιλότητας.

–           Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών στην αντιμετώπιση της διαχείρισης εδάφους με σκοπό τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.

–          Σχεδιασμός μοντέλων διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων για τις διασυνοριακές προστατευόμενες περιοχές.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6.f:  Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του  περιβάλλοντος

Ενδεικτικές δράσεις:

–          Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη διαχείριση υδάτων.

–          Διασυνοριακές συνεργασίες οικο-καινοτομίας και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Συνεργασίες Καινοτομίας στη διαχείριση υδάτων.

–          Πιλοτικές εφαρμογές, προώθηση καινοτόμων μεθόδων και ανάπτυξη νέων στη διαχείριση υδάτων.

Άξονας Προτεραιότητας 4: Διασυνοριακή Περιοχή Χωρίς Κοινωνικούς Αποκλεισμούς

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 15.700.000,00€

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.a: Επένδυση στην υγεία και στις κοινωνικές υποδομές

Ενδεικτικές δράσεις:

–          Κέντρα υποστήριξης για κινδύνους υγείας, σπάνιες νόσους, δωρεά οργάνων κ.α. και ανάπτυξη κοινών διασυνοριακών σχεδίων και αρχών για την ανταλλαγή ανθρωπίνων πόρων και πληροφοριών.

–          Ανακαίνιση και εξοπλισμός υπαρχουσών και καινούριων πρωτοβάθμιων δομών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή.

–          Ανάπτυξη υπηρεσιών διασυνοριακών κινητών μονάδων, τηλε-ιατρικής και άλλων μεθόδων παροχής ιατρικών υπηρεσιών με πυρήνα την τεχνολογία.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.c: Παροχή υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Ενδεικτικές δράσεις:

–          Υποστήριξη για την δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών εταιριών που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, οι οποίες προωθούν τις αγορές εργασίας της διασυνοριακής περιοχής και που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή.

–          Υποστήριξη κοινωνικής δικαιοπαροχής (franchising), που αφορά στη μεταφορά του επιχειρηματικού μοντέλου κοινωνικής εταιρίας από τη μια μεριά του συνόρου στην άλλη.

Οι προτάσεις, που θα πρέπει να υποβληθούν αυστηρά μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει το αναλυτικό κείμενο της 2ης Πρόσκλησης, ενώ θα πρέπει επίσης:

  • Να είναι ξεκάθαρες και να σχετίζονται τόσο με τους άξονες προτεραιότητας 2 και 4 όσο και με τις επιμέρους επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικού στόχους του κάθε άξονα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.
  • Να αφορούν την επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος (όπως αυτό αναφέρεται στην σελίδα 6 της Πρόσκλησης 2nd Call for Proposals)
  • Να ολοκληρώνονται μέσα σε μια χρονική περίοδο 24 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου.
  • Να υποβάλλονται μόνο ΑΓΓΛΙΚΑ. Αυτό ισχύει και για τα συνοδευτικά έγγραφα.

Πρόσκληση-Έγγραφα-Δικαιολογητικά:

2nd Call for Proposals

Applicant’s Package

Project Implementation Manual with Annexes

Studies implemented during the 2007-2013 Programming Period

Περισσότερες Πληροφορίες:

Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes

Address: Leoforos Georgikis Scholis 65, 570 01, Thessaloniki, Greece
Call center:+30 2310 469600
Fax: +30 2310 469 602
E-mail: interreg@mou.gr
Web Site: www.interreg.gr

 

JOINT TECHNICAL SECRETARIAT OF THE EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME “GREECE – BULGARIA 2007 – 2013”
Address: Balkan Center, Building D, 10th Km Thessaloniki – Thermi Road, 570 01, Thessaloniki, Greece
Call center: +30 2310 024040
Fax: +30 2310 024078
E-mail: jts_grbg@mou.gr
Web Site: www.greece-bulgaria.eu

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση