1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-Β “Balkan-Mediterranean 2014-2020”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/04/2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης
29/12/2015
Πρόγραμμα
NTERREG V-Β “Balkan-Mediterranean 2014-2020”
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
20.132.788 €

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-Β “Balkan-Mediterranean 2014-2020”

 

Φορέας: Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Δικαιούχοι: Εθνικοί, δημόσιοι, τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, Ιδιωτικοί και Διεθνείς οργανισμοί

Κατάσταση: Ενεργή

Συνολικός Προϋπολογισμός (€): 20.132.788 €

Ημερομηνία δημοσίευσης πρόσκλησης: 16.12.2015

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15.04.2016

Δόθηκε στη δημοσιότητα η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020” (BalkanMed).

O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 20.132.788 €, εκ των οποίων τα 17.112.870 € αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 3.019.918 € εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την 15η Απριλίου 2016.

Η 1η Πρόσκληση αφορά και στους δύο Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος.

  • Άξονας Προτεραιότητας 1: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (διαθέσιμος προϋπολογισμός: 7.793.338 €)
  • Άξονας Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον (διαθέσιμος προϋπολογισμός: 12.33.450 €)

 

Στα υποψήφια προς ένταξη έργα καλούνται να συμμετάσχουν εταίροι προερχόμενοι τουλάχιστον από τις τρεις (3) εκ των πέντε (5) χωρών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας). Ο προϋπολογισμός κάθε έργου δύναται να κυμαίνεται από 500.000 € έως 1.000.000 € για τον Άξονα 1 και από 500.000 € έως 1.500.000 € για τον Άξονα 2.

Πληροφορίες για την Πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής των προτάσεων έργων καθώς επίσης και γενικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του Προγράμματος εδώ και εδώ.

Το Πρόγραμμα BalkanMed

Το Πρόγραμμα BalkanMed, στο οποίο συμμετέχουν τρεις χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρος) και δύο υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), θα αντιμετωπίσει δύο βασικές για την περιοχή προκλήσεις: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Εστιάζοντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των ΜΜΕ, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος θα προωθήσουν την επιχειρηματική, την κοινωνική και την ψηφιακή καινοτομία, θα συμβάλουν στη διασύνδεση των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης και θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ όλων των περιφερειών που συμμετέχουν σε αυτά. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης προτεραιότητας θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου.

Το Πρόγραμμα θα λάβει περισσότερα από 28 εκατομμύρια € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περισσότερα από 5 εκατομμύρια € από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) της ΕΕ. Συνολικά —συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συγχρηματοδότησης— το Πρόγραμμα διαθέτει σχεδόν 40 εκατ. ευρώ για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών στην περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου.

Επισυνάπτονται

The Terms of Reference are available for download here »

The Application Package is available for download here »

 The Cooperation Programme Cooperation Programme

Περισσότερες Πληροφορίες

Email: ntatari@mou.gr

Email: tchatzikonstantinou@mou.gr

Ιστοσελίδα: http://www.interreg.gr/en/programmes/2012-05-11-09-00-08/balkan-mediterranean.html

Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/site/interregbalkanmed/

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση