Διακήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 95.039,44 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION» με ακρωνύμιο CULTURE PLUS στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020 Αρ. Διακ. 68/2020

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση