Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/02/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/12/2016
Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Βιοτεχνολογία[:en]Biotechnology
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
[:el]Υγεία[:en]Health
[:el]Υλικά[:en]Materials
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
9.000.000,00€

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας».

Χρηματοδοτικό πλαίσιο: ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Περιοχή υλοποίησης: ‘Ολη η Eπικράτεια

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός (€): 9.000.000,00€

Έναρξη Ισχύος: 15/12/2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15/2/2017

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Δικαιούχοι είναι α) ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα), β) επιχειρήσεις και γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).

Οι θεματικές προτεραιότητες της Δράσεις είναι οι εξής:

  1. Αγροδιατροφή:

–      Αειφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης με έμφαση στην βιο-οικονομία

  1. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα:

–       Μεταφραστικές επιδημιολογικές μελέτες ανθρωπίνων ζωονοσογόνων λοιμωδών νοσημάτων

  1. Ενέργεια:

–       Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας

–       Τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από Α.Π.Ε.

–       Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής

–       Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων

–       Επιστημονική και τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της εθνικής ενεργειακής πολιτικής

  1. Υλικά και Κατασκευές:

–       Νανοτεχνολογία εστιασμένη σε δομές νανο-άνθρακα με εφαρμογές σε μεμβράνες και πορώδη μέσα για βιομηχανικές εφαρμογές

  1. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτισμός/Καινοτομία και Κοινωνικές Προκλήσεις:

–       Ερευνητικές δράσεις σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς: ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος

–       Ανάπτυξη πολιτιστικών και θεσμικών καινοτομιών στην βιομηχανία, την διακυβέρνηση, την διοίκηση και στην Κοινωνία Πολιτών

  1. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs)με διεπιστημονικό χαρακτήρα:

–       Οπτικές Τεχνολογίες – Οπτική Μετρολογία με εφαρμογές σε διατομεακές παρεμβάσεις (έργα που διευθύνονται από τη βιομηχανία).

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014–2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», και συγκεκριμένα στο Θεματικό στόχο 01 – Επενδυτική Προτεραιότητα 1b και στον Ειδικό Στόχο: 1.1 «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση».

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Γερμανίας» ανέρχεται σε 9.000.000€, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ (Α.Π.: 1) Αττική 2.250.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

(Α.Π.: 1)

Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Β. Αιγαίο 1.350.000 €
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

(Α.Π.: 1)

Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα 4.950.000 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ (Α.Π.: 1Σ) Νότιο Αιγαίο 270.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

(Α.Π.: 1Σ)

Στερεά Ελλάδα 180.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 9.000.000€

Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων και καινοτομίας σε θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, από την ελληνική πλευρά,  ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 350.000 €. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Διμερών και Πολυμερών Ε&Τ Συνεργασιών Ελλάδας-Γερμανίας, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του έργου. Ως ημερομηνία έναρξης και επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στην παρούσα Πρόσκληση. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 15/12/2016 με καταληκτική ημερομηνία την 15/02/2017 και ώρα 16:00. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο (2) εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στη δράση ήτοι έως και την 10/02/2017 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τη Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Β’ Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Σχέσεων, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΤ:

Όλγα Γρηγόρα, Τμήμα Β’ Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Σχέσεων, τηλέφωνο (+30) 2107458098, email: o.grigora@gsrt.gr

Γεωργία Κρανά, Τμήμα Β’ Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Σχέσεων, τηλέφωνο (+30) 2107458099, email: gkr@gsrt.gr

 

Επισυνάπτονται:

ü  Απόφαση πρόσκλησης—[pdf-1738 KB] 

 ü  Περίληψη της απόφασης στην αγγλική γλώσσα—[doc-54 KB] 

 

 

Σχετικά αρχεία

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΙΜΕΡΗΣ_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ_ΕΛΛΑΔΑΣ_ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση