Πρόσκληση ΕΔΒΜ 34: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/03/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
20/12/2016
Πρόγραμμα
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
14 εκ. €
Ιστοσελίδα:

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15/03/2017

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2016/12/1h_trop_proskl_EDBM_34_ada.pdf

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση ΕΔΒΜ 34 με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ καλεί τα ΑΕΙ και τους Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 12 του νόμου 4386/2016, όπως ισχύει, οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως Δυνητικοί Δικαιούχοι, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

Περιεχόμενο της Πρόσκλησης:

Στόχος της δράσης, ορισμοί

1.1. Αντικείμενο της δράσης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

1.2. Με τον όρο «Ερευνητική Ομάδα» νοείται το σύνολο των μελών της ομάδας.

1.3. Με τον όρο «Νέοι Ερευνητές» νοούνται:

(α) υποψήφιοι διδάκτορες,

(β) άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.

1.4. Με τον όρο «Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» νοείται το μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ο Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016 του Φορέα Υποδοχής, που αναλαμβάνει τη σύνδεση της Ερευνητικής Ομάδας με τον Φορέα Υποδοχής. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος λογίζεται ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πράξης / Επιστημονικού Υπευθύνου.

1.5. Με τον όρο «Φορέας Υποδοχής» νοείται το Ίδρυμα/Φορέας στον οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα.

Σύσταση ερευνητικής ομάδας

1.6. Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) άτομα συμπεριλαμβανομένου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

1.7. Πέραν του Ακαδημαϊκού Συμβούλου στην ερευνητική ομάδα δεν δύναται να συμμετάσχει άλλο μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016.

1.8. Τουλάχιστον το 50% της ερευνητικής ομάδας αποτελείται από Νέους Ερευνητές. Εάν ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι μονός, ο αριθμός των Νέων Ερευνητών στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

1.9. Στην ερευνητική ομάδα δύναται να συμμετάσχουν με δικαίωμα υποτροφίας και κάτοχοι διδακτορικού για τους οποίους έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους υπό τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου.

1.10. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας – με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο – έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μία μόνο Ερευνητική Ομάδα.

1.11. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να λάβει μέρος σε δύο Ερευνητικές Ομάδες.

1.12. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας των παραπάνω δύο παραγράφων αποκλείονται από την αξιολόγηση όλες οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις παραβιάζει.

Στοιχεία ερευνητικής πρότασης

1.13. Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή.

1.14. Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί: α) σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο βάσει του πίνακα που ακολουθεί και β) από έναν μόνο Φορέα Υποδοχής.

Επιστημονικό Πεδίο 1. Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες

Επιστημονικό Πεδίο 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία

Επιστημονικό Πεδίο 3. Γεωργικές Επιστήμες

Επιστημονικό Πεδίο 4. Ιατρικές Επιστήμες

Επιστημονικό Πεδίο 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιστημονικό Πεδίο 6. Κοινωνικές Επιστήμες

Επιστημονικό Πεδίο 7. Οικονομικές & νομικές επιστήμες

(Αναλυτικότερα ο κατάλογος των Επιστημονικών Πεδίων στο Παράρτημα ΙV της Πρόσκλησης σελ. 26-30)

Η χρονική διάρκεια κάθε πρότασης είναι 15 μήνες. Έπειτα από τεκμηριωμένη έκθεση της ερευνητικής ομάδας η οποία υπογράφεται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο και διαβιβάζεται στην ΕΥΔ, δύναται να δοθεί παράταση έως και 7 μηνών με στόχο την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, δίχως μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της.

1.16. Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, έχει τη μορφή υποτροφίας. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος της υποτροφίας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται:

1.16.1. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750€ ανά άτομο.

1.16.2. Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11.250€ ανά άτομο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, ο/η υποψήφιος διδάκτορας υποστηρίξει επιτυχώς το διδακτορικό του/της, το ύψος της υποτροφίας δεν αναπροσαρμόζεται.

1.17. Όλα τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας συμμετέχουν στο σύνολο της διάρκειας του έργου.

1.18. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αμείβεται με κατ’ αποκοπή ποσό 2.000€ ανά Ερευνητική Ομάδα στην οποία συμμετέχει.

1.19. Tο συνολικό ύψος των αμοιβών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου) κάθε Ερευνητικής Ομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 52.000€. (βλ. Παράρτημα V).

1.20. Πλέον της δαπάνης τροφείων, είναι επιλέξιμες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης.

1.21. Για τον υπολογισμό των λοιπών επιλέξιμων δαπανών (εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών προσωπικού), που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης, εφαρμόζεται η επιλογή απλοποιημένου κόστους το οποίο υπολογίζεται με την εφαρμογή ενός σταθερού ποσοστού ύψους 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου). Το ποσό αυτό καλύπτει τόσο τις έμμεσες δαπάνες (9% επί των άμεσων δαπανών προσωπικού) όσο τις λοιπές άμεσες δαπάνες της πράξης (βλ. Παράρτημα V). Ενδεικτικά οι λοιπές άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Έξοδα μετακινήσεων των μελών της Ερευνητικής Ομάδας για παρουσίαση ανακοίνωσης σε συνέδρια, για έρευνα πεδίου, μετρήσεις, επιτόπια συλλογή
 • Προμήθειες Η/Υ και Λογισμικού απαραίτητων για τη διενέργεια της Έρευνας
 • Έξοδα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά
 • Έντυπο υλικό, γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.α.
 • Έντυπο υλικό, γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.α.
 • Λοιπές δαπάνες υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της έρευνας (ενδεικτικά: μεταφράσεις, επιμέλεια κειμένου, προετοιμασία επιστημονικού πειράματος, συλλογή στοιχείων, συλλογή ερωτηματολογίων κλπ).

Παραδοτέα

1.22. Τελικά παραδοτέα είναι η παρουσίαση ενός κοινού άρθρου σε τουλάχιστον ένα (1) διεθνές συνέδριο με διαδικασία επιλογής από οργανωτική επιτροπή και τουλάχιστον μία (1) κοινή δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

1.23. Σε περίπτωση που η έρευνα δεν μπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσμα για επιστημονικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, συντάσσεται αναλυτική έκθεση η οποία περιγράφει αναλυτικά τους λόγους αδυναμίας ολοκλήρωσης της έρευνας. Η έκθεση υπογράφεται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας και υποβάλλεται στην ΕΥΔ. Από την υποβολή της έκθεσης προς την ΕΥΔ δεν πραγματοποιούνται επιπλέον δαπάνες.

1.23.1. Η ΕΥΔ διαβιβάζει την έκθεση σε δύο εξωτερικούς αξιολογητές προς αξιολόγηση. 1.23.2. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η εν λόγω έκθεση λογίζεται ως τελικό παραδοτέο και οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τη στιγμή υποβολής της γίνονται αποδεκτές. 1.23.3. Στην περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, το έργο χαρακτηρίζεται ως «μη ολοκληρωμένο» και οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τη στιγμή υποβολής της λογίζονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και επιστρέφονται.

1.24. Ενδιάμεσα παραδοτέα είναι οι εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου (δύο το σύνολο) που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών των ΑΕΙ ή στην Αρμόδια Διεύθυνση των Ερευνητικών Φορέων υπογεγραμμένες από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, οι οποίες τηρούνται στο φάκελο του έργου.

Αξιολόγηση προτάσεων

1.27. Η αξιολόγηση των προτάσεων χωρίζεται σε δύο στάδια: (α) πληρότητα φακέλου και επιλεξιμότητα πρότασης δικαιούχου (β) αξιολόγηση προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων όπου περιλαμβάνεται και η επιστημονική αξιολόγηση της πρότασης (βλ. κεφάλαιο 6).

1.28. Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο εξωτερικούς αξιολογητές. Οι αξιολογητές καταθέτουν Δήλωση Περί Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020 κατ’ άρθρο 38 παρ. 5 του Ν.4314/2014.

1.29. Κάθε εξωτερικός αξιολογητής έχει πρόσβαση μόνο στις προτάσεις που του αναλογούν.

1.30. Τα κριτήρια επιστημονικής αξιολόγησης αποτυπώνονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 και στο Παράστημα της παρούσας.

1.31. Σε περίπτωση που οι βαθμολογίες των δύο εξωτερικών αξιολογητών διαφέρουν κατά περισσότερο από είκοσι (20,00) μονάδες καλείται τρίτος αξιολογητής να βαθμολογήσει και τελικά εφαρμόζεται ο μέσος όρος των δύο κοντινότερων βαθμολογιών. Σε περίπτωση που η βαθμολογία του τρίτου αξιολογητή ισαπέχει από τις βαθμολογίες των δύο πρώτων αξιολογητών, εφαρμόζεται ο μέσος όρος των δύο ευνοϊκότερων βαθμολογιών.

1.32. Προτάσεις που αξιολογούνται κάτω της βάσης πενήντα (50,00) σε οποιοδήποτε βαθμολογούμενο κριτήριο δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν. Ως άριστα λογίζεται το εκατό (100,00). Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα περάσουν εκείνες οι προτάσεις που θα έχουν υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο με τη μεγαλύτερη στάθμιση.

 Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ» στη διεύθυνση Κοραή 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 1ος όροφος, ώρες 10.00 – 16.00, από την 19/12/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 01/03/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι οι Δικαιούχοι (Ιδρύματα και Φορείς) οφείλουν να διασφαλίσουν επαρκή χρόνο (τουλάχιστον 60 ημερών από την έκδοση της παρούσας) στους δυνητικούς ωφελούμενους της πράξης (μέλη των ερευνητικών ομάδων) προκειμένου αυτοί να υποβάλουν στο Ίδρυμα/Φορέα την ερευνητική τους πρόταση.

Δικαιολογητικά για το Δικαιούχο (ΕΛΚΕ ΠΔΜ)

 • Αίτηση Χρηματοδότησης (υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου)
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ένα ΤΔΠ για κάθε πρόταση ερευνητικής ομάδας)
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του Δικαιούχου
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής (υποβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων (υποβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων (υποβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
 • Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου, α) για την ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών και β) σχετικά με το αν η Πράξη είναι νέα και δεν αποτελεί συνέχεια άλλης.
 • Αρχείο σε μορφή excel το οποίο θα περιλαμβάνει: i) Κωδικό ΟΠΣ (MIS) πρότασης, ii) Επιστημονικό Πεδίο – Επιστημονικό Υποπεδίο, iii) Ονοματεπώνυμα και iv) ΑΦΜ του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και κάθε μέλους

Δικαιολογητικά για κάθε πρόταση Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ):

 • Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης στην ελληνική γλώσσα. (Βλ. συνημμένα).
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία λήψης του διδακτορικού για τους Διδάκτορες – Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας. Ως ημερομηνία λήψης λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης του διδακτορικού για τους Υποψήφιους Διδάκτορες – Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας.

Περισσότερες Πληροφορίες:

ΕΥΔ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Email: research@epeaek.gr

Επισυνάπτονται:

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 908 ΚΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Τυποποιημένο έντυπο υποβολής_05-12-2016 (word| 109 KB)

Σχετικά αρχεία

EDBM_34_ADA

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση