1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/03/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
12/01/2017
Πρόγραμμα
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
9.000.000,00€

Βασικά στοιχεία Πρόσκλησης:

 • Στόχος: Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών (ΜΕ), οι οποίοι θα διαμορφώνουν τη δική τους ερευνητική ομάδα
 • Ε.Υ. Έργων: Μεταδιδάκτορες και όχι τα μέλη ΔΕΠ
 • Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 • Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 9.000.000,00€
 • Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά έργο όταν το έργο δεν είναι διεπιστημονικό: 200.000,00€. Στην περίπτωση που είναι τότε 350 χιλ. ευρώ όταν έχει 2 επιστημονικά πεδία και 450 χιλ. ευρώ όταν έχει τρία επιστημονικά πεδία
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Πρότασης: 31.03.2017
 • Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: (Αποζημίωση των ΜΕ, Αμοιβές μελών Ερευνητικής Ομάδας, Αναλώσιμα, έξοδα χρήσης ή αγοράς εξοπλισμού, Έξοδα Μετακινήσεων, Δαπάνες δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, Δαπάνες διαχείρισης) οι οποίες αναλύονται στις σελ. 7 – σελ. 10 της προκήρυξης
 • Διάρκεια Έργων: από 24 έως 36 μήνες, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας έως και 6 μήνες

Επιστημονικά Πεδία Έρευνας:

 1. Φυσικές Επιστήμες
 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες
 3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και επιστημών υγείας)
 4. Γεωπονικές Επιστήμες
 5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
 6. Κοινωνικές Επιστήμες
 7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες)
 8. Περιβάλλον και Ενέργεια

Πρόταση μπορούν να υποβάλουν ΜΕ που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής τα τελευταία 15 χρόνια. Επισημαίνεται ότι ο/η ΜΕ μπορεί να υποβάλλει μόνο μια ερευνητική πρόταση ως ΕΥ.

Υποβολή προτάσεων: Από τον ΜΕ ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα https://apps.gov.gr/minedu/elidek-postdoc

Έναρξη Υποβολών:  30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00

Λήξη Υποβολών:  31η Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00

 Περισσότερες Πληροφορίες:

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, στο email askelidek@gsrt.gr  και στα τηλέφωνα 210 7458125, 2107458126 και 2107458124. Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email helpelidek@gsrt.gr

Σχετικά αρχεία

POSTDOC_Prokirixi

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση