Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε δυο (2) υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ- 00782, MIS 5030311 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70233, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 88/2020

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση