Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για τη διεύρυνση γνώσεων ΤΠΕ στις ΜΜΕ Σύνταξη εκθέσεων προόδου οικονομικού αντικειμένου του έργου «Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation (SKILLS+)»- τήρηση αρχείου και αναρτήσεις στο σύστημα IOLF – αρ. πρόσκληση 22/2017

Σχετικά αρχεία

281-epilogi_22-2017_final

Copyright © 2013 - 2018