Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για χρονικό διάστημα από 01/02/2021 έως 13/04/2022, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017), και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 26.000,00 €, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 70365 και τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων», κωδικός έργου T7ΔKI-00356, MIS 5049161 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70365, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 104/2020

Σχετικά αρχεία

392_oristikos_pinakas_104_2020

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση