ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Για προμήθειες υλικού, εξοπλισμού και αναλώσιμων των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται από κονδύλια έργων που διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, η έκδοση των τιμολογίων θα πρέπει να γίνεται μετά  την ολοκλήρωση των διαδικασιών από το Τμήμα Προμηθειών (έγκριση αιτήματος προμήθειας, κατάθεση προσφορών, διαγωνιστική διαδικασία κλπ.).

Προκειμένου να παραληφθούν τα τιμολόγια από τον ΕΛΚΕ θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται απαραίτητα από Εντολή Πληρωμής υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου μαζί με το Πρακτικό Παραλαβής. Σε καμία περίπτωση ο ΕΛΚΕ  δεν παραλαμβάνει τιμολόγια απευθείας από τους Προμηθευτές.

Ο τρόπος, ο χώρος και ο χρόνος παράδοσης γίνεται σε συνεννόηση του Προμηθευτή με τον Ε.Υ. και όχι με το Τμήμα Προμηθειών.

Για τη διευκόλυνση του έργου του Τμήματος Προμηθειών και για την καλύτερη παρακολούθηση των διαδικασιών, οι προσφορές των Προμηθευτών θα πρέπει να αναγράφουν και τον κωδικό του έργου για το οποίο κατατίθενται.

Σχετικά αρχεία

Πολιτική παρακρατήσεων προγραμμάτων
Δαπάνες προμηθειών έργων ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση