Διακήρυξη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 79.838,71 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υβριδικών Φ/Β συστημάτων με αποθήκευση και έλεγχο για επίτευξη νανοδικτύων σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης» στο πλαίσιο του έργου Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτιρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης με ακρωνύμιο BERLIN στο πλαίσιο του Προγράμματος MED-ENI CBC που συγχρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ENI) – Αρ. Διακ. 36/2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση