Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Λογισμικών και Λοιπού Εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ εκτιμώμενης αξίας 107.640,54 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Κωδ. Έργου 2017ΣΕ14600009 – αρ. διακ. 35/2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση