Αναλήψεις Υποχρέωσης επί του προϋπολογισμού του έτους 2019

Υπενθυμίζουμε ότι, για οποιαδήποτε δαπάνη επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των έργων για το 2019, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αυτής η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης απαιτείται ακόμα και για διαδικασίες που ξεκίνησαν το 2018 π.χ. έγκριση διαγωνισμού προμηθειών , έγκριση απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού επιλογής εξωτερικών συνεργατών και εκκρεμεί η ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης, η προμήθεια απευθείας ανάθεσης ή η σύναψη σύμβασης.

Ειδικά για δαπάνες που αφορούν μετακινήσεις από την 1η /1/2019 και μετά, διευκρινίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πρέπει να προηγείται όχι μόνο της πραγματοποίησης του ταξιδιού, αλλά και της έκδοσης εισιτηρίων, της κράτησης χώρου διαμονής, καθώς και της έκδοσης των σχετικών παραστατικών. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι να υποβάλλουν αίτημα στο Web ResCom τουλάχιστον 5 ημέρες ΠΡΙΝ την ημερομηνία μετακίνησης, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εγκαίρως. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί ακόμη και για μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2019 ακόμη και αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία μέσα στο 2018 π.χ. έκδοση εισιτηρίων.
Σημειώνεται δε ότι, για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων, απαιτείται συμπληρωματικά και η έγκριση της μετακίνησης από την Επιτροπή Ερευνών.

Δεδομένου ότι ΚΑΜΙΑ δαπάνη δεν μπορεί να εκτελεστεί αν δεν συνδέεται με συγκεκριμένη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό για το 2019, παρακαλείσθε θερμά για την αυστηρή τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών και την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων για ανάληψη υποχρέωσης.

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση