Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ερευνητή και ενός μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SMART FARMING WITH DRONES-MARS», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 03-2019

Σχετικά αρχεία

prosklisi_03-2019_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση