Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε δυο (2) υποψήφιους διδάκτορες, για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) μηνών με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της λήξης του έργου και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€) έκαστη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80605 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τσουκνίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 28/2021.

Σχετικά αρχεία

403_oristikos_pinakas_28_2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση