Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ”» (Κωδ. Έργου 80353), που συγχρηματοδοτείται από ιδίους πόρους – αρ. πρόσκλησης 06-2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση