Έγκριση οριστικού πίνακα προτάσεων για την επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για συνολικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου 04.05.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017), με σύμβαση έργου, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)», MIS 5070524 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80598, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μπράτιτση Θαρρενό, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών – Αρ. Πρόσκλησης 53/2021

Σχετικά αρχεία

406_oristikos_pinakas_53_2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση